Høring - Temaplan Helse- og omsorg 2019 - 2032

Innhold

Frist for uttalelse: 01.02.2019.

Kommunestyrets forslag til temaplan for Helse og omsorg 2019 – 2032 legges ut til åpen høring, (Ref KST 285/18). 

Temaplanen skal bidra til langsiktig utvikling av tjenesteområdet, og angi det lokalpolitiske handlingsrommet. På bakgrunn av lovverk, lokal kunnskap, og nasjonale føringer er det lagt opp til 6 forskjellige veivalg for å møte framtidas utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i Larvik på en best mulig måte. Disse veivalgene er;

  • Tilrettelegge for mestring
  • Nærmest mulig, så lenge som mulig
  • Sentraliserte tjenester til spesielle behov
  • Trygge overganger
  • Fra storbruker til superbruker
  • Seniorkraft i eldrebølgen

Utkastet som foreligger bygger videre på satsinger og erfaringer fra de tidligere helse – og omsorgsplanene for Lardal og tidligere Larvik kommune.

Hva ønsker vi innspill på?

Har du eller din organisasjon meninger om hvordan framtidas helse- og omsorgstjenester bør planlegges og utformes i Larvik?

  • Hva blir viktig?
  • Er kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for utforming av temaplanen tilstrekkelig?
  • Vil temaplanens utkast være et godt nok grunnlag for politiske beslutninger og utvikling av tjenestene i tida framover?

Hvem kan uttale seg?

For at kommunen skal lykkes med å levere helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, når folk trenger det, også i framtida, er det viktig at innbyggere i ulik alder, frivillige organisasjoner, de som mottar tjenester og deres familier er aktive medborgere sammen med folkevalgte og ansatte. Tjenester skal utformes sammen med de det angår.

De aller fleste av kommunens innbyggere berøres på en eller annen måte av helse- og omsorgstjenestene. Kanskje du eller barnet ditt har vært innom legevakta, kanskje har du eller noen i familien din tjenester fra hjemmesykepleien, behov for praktisk bistand en periode, eller kanskje du bor i en tilrettelagt bolig?

I tillegg til alle som mottar en eller annen tjeneste, er helse- og omsorgstjenestene en betydelig arbeidsplass i Larvik, med nesten 1700 ansatte.

Frist

1. februar 2019. 
Det er planlagt at kommunestyret skal vedta temaplanen den 20. mars 2019.

Kontaktpersoner

Guro Winsvold, e-post guro.winsvold@larvik.kommune.no
Siri Jensen, siri.Jensen@larvik.kommune.no

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt pr post til:
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 18/25147 

Til toppen