Høring - Stolpestad camping gbnr 4123/2 og 4123/76

Frist for innsendelse av merknader: 4. juni 2021

  • ArkivsakID 18/16622 Detaljert reguleringsplan for Stolpestad camping gbnr 4123/2 og 4123/76 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 13.04.2021 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen