Høring - Reguleringsendring Futeparken omsorgsboliger/Futestien 1 Kvelde gbnr 2090/38, 40, 139, 154 m.fl.

Frist for uttalelse: 13. juni 2020

Reguleringsendring Futeparken omsorgsboliger/Futestien 1 Kvelde gbnr 2090/38, 40, 139, 154 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2020 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/21149 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen