Høring - Områdeplan for Kaupang fornminneområde

Frist for uttalelse: 10. juli 2020

Områdeplan for Kaupang fornminneområde er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2020 forslag til områdeplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/13 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen