Høring - Husebyhagen

Frist for innsendelse av merknader: 3. august 2018.

Detaljert reguleringsplan for Husebyhagen, del av gbnr. 1032/20, er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 29. mai 2018 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/379 til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen