Høring - Håkestad nord, distribusjons- og lagerområde, del  av gbnr. 1055/5

Frist for uttalelse: 24. mai 2019

Detaljert reguleringsplan for Håkestad nord, distribusjons- og lagerområde, del  av gbnr. 1055/5 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 26.03.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/1011 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen