Høring - Forslag til planprogram, kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Innhold

Frist for uttalelse: 1. september 2018.

I forbindelse med oppstart av planarbeid (rullering) med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 legges planprogram for arbeidet ut på høring. 

Dette er kommunens overordnede styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for videre utvikling av kommunen.

Planprogrammet skal gjøre rede for

  • bakgrunn og forutsetninger for arbeidet
  • framdrift
  • medvirkningsprosess

Dokumenter til høring

I kapittel 2 forklares formål med planarbeidet, der det foreslås å bygge opp planen i samsvar med de 17 bærekraftsmålene til FN.

I kapittel 5 redegjøres det for viktige utfordringer og muligheter for utvikling av kommunen.

Det ønskes spesielt innspill til disse to kapitlene.

Send uttalelse

Uttalelsen sendes via digitalt skjema og arkiveres direkte i vårt saksbehandlingssystem for videre behandling.

Send din uttalelse

Frist

01.09.2018

Kontaktperson

Jan Arvid Kristengård / Send e-post 

Til toppen