Høring - Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Larvik kommune, Vestfold og Telemark

Frist for innsendelse av merknader: 11. mars 2022

ArkivsakID 22/879

Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9. februar 2022 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

Høring i forbindelse med innføring av ny forskrift:Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Larvik kommune, Vestfold og Telemark

Paragraf 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

Paragraf 2.Virkeområde

Den lokale forskriften, som er basert på risikovurderinger, fastsetter hvilke bygninger, driftsformer, eller områder i kommunen det skal føres tilsyn med:

 • Boenheter med personer som faller innunder særskilt utsatte og sårbare grupper i forhold til å omkomme i brann, herunder også trygghetsalarmbrukere og personer som har behov for assistert rømning.
 • Kommunale boliger og boenheter med kommunal tildelingsrett.
 • Boligbygg med fire eller flere boenheter for utleie.
 • Boenheter med skorsteiner, inkludert varslings- og slokkeutstyr, rømningsveier, samt andre risikoforhold med hensyn til brann.
 • Asylmottak, både sentraliserte og desentraliserte, inkludert akuttmottak.
 • Tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann.
 • Bygg og områder definert på Unescos verdensarvliste.
 • Bygninger oppført tilsvarende «1890-gårder».
 • Salgslokaler.
 • Lokaler med større frityrkjeler.
 • Båt-, campingvogn- og bobilopplag.
 • Lagerbygg.
 • Overnattingslokaler.
 • Forsamlingslokaler.
 • Camping- og teltplasser.

Paragraf 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2, gjennomføres etter egen særskilt risikovurdering på det enkelte objekt eller objektgruppe. Tilsynet kan omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats

Paragraf 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til leder av brannvesenet.

Paragraf 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

Paragraf 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet, kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

Paragraf 7.Ikrafttredelse

Den lokale forskriften trer i kraft 23. mars 2022.  

 

 

Send merknader

Merknader sendes inn skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller i e-post til postmottak@larvik.kommune.no.

Til toppen