Høring - Detaljert reguleringsplan for Omlidstranda camping gbnr. 4086/1 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 13. august 2021

ArkivsakID 19/3393 Detaljert reguleringsplan for Omlidstranda camping gbnr. 4086/1 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 01.06.2021 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen