Høring - Detaljert reguleringsplan for Kjærstranda camping, gbnr. 4124/1 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 11. mars 2022

ArkivsakID 19/7550

Detaljert reguleringsplan for Kjærstranda camping, gbnr. 4124/1 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 18.01.2022 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller i e-post til postmottak@larvik.kommune.no.

Send merknader
Til toppen