Høring - Anvikstranda camping, gbnr. 4123/1 m.fl.

Frist for uttalelse: 29. november 2019

Detaljert reguleringsplan for Anvikstranda camping, gbnr. 4123/1 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 08.10.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/22022 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen