Høring - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Frist for uttalelse: 20. mai 2020

Alkoholpolitisk Handlingsplan 2020 2024 770X433

I 2020 skal det vedtas en ny alkoholpolitisk handlingsplan som skal gi føringer for bransjen i fire nye år. Kommunene har etter alkoholloven § 1-7d plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes.

Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde, men den bør angi de hoved- og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt virkemidler som skal benyttes for å nå disse målene.

Alkoholpolitiske målsetninger i planen er anbefalt knyttet opp mot to innsatsområder:

  1. Larvik kommune skal være en trygg kommune, med et spesielt fokus på barn og unge.
  2. Larvik kommune krever ansvarlig drift av serverings- og skjenkesteder.

Rusmiddelpolitikk handler i stor grad om folkehelse og mye av arbeidet bør og skal sees i et folkehelseperspektiv. Folkehelse handler om overskudd til å mestre hverdagens krav. Alkohol er det rusmiddel som forårsaker størst belastninger både i et individuelt perspektiv og i et samfunnsperspektiv. De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkohol skjer ikke som følge av langvarig inntak, men som følge av brå alkoholpåvirkning og rus.

Larvik kommunes skal være en trygg kommune, men spesielt fokus på barn og unge. Målet om et trygt uteliv innebærer at det skal være trygt å oppholde seg i byen, både for de som kjøper og skjenker alkoholen, og for de som jobber i bransjen. I trygt ligger det også å redusere skadelig alkoholforbruk.

Larvik kommune har i forbindelse med ny bevillingsperiode lagt ut alkoholpolitisk handlingsplan til høring. Den alkoholpolitiske handlingsplanen for Larvik kommune skal gjelde for 2020-2024.

Send innspill
Til toppen