Høring – forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, kommunedelplanen for Larvik by og kommunedelplanen for Stavern by for perioden 2025-2037

Innhold

Frist for uttalelse: 16. juni 2024.

Arbeidet med en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel og de to kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by har startet. Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn og høring fra den 4. mai.

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i kommunens arealdisponeringer og gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arbeidet skal denne gangen ha hovedfokus på å tilrettelegge for næringsutvikling, by- og sentrumsutvikling og nye transformasjonsområder. I tillegg vil det bli viktig å vurdere hva kommunen på kommuneplannivå kan gjøre for å bedre vannkvaliteten i indre Viksfjord, samt å drøfte endringer av arealformål for kommunens eiendomsportefølje. Kommunestyret har ikke åpnet for at man kan komme med private innspill til arealbruksendringer i denne rulleringen.

Planprogrammet er en oppskrift på  

  • Hva planen skal inneholde og hva som skal utredes
  • Hvordan planen skal utarbeides og hvem som skal delta
  • Framdrift
  • Medvirkningsprosess

Kontaktpersoner

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse sendes inn via digitalt skjema eller via e-post til postmottak@larvik.kommune.no merket med arkivsakID 24/239.

Du kan også sende en skriftlig uttalelse til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Merk med arkivsakID 24/239.

Frist for å sende inn uttalelse er søndag 16. juni 2024.

Send høringsuttalelse
Til toppen