Må du søke?

Innhold

Sjekk om du må søke om det du vil bygge og hva du må ta hensyn til.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Fritatte tiltak

Fritatte tiltak gjelder bare søknadsplikten. Du som tiltakshaver er ansvarlig for utførelsen og må fortsatt følge reglene som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Det er viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen for området ditt, eller kommuneplanens arealdel. Slike planer kan sette begrensninger på hva du kan gjøre på din eiendom, både når det gjelder utnyttelsesgrad (BYA), utforming av bygg, eller formålet med området du bor på, for eksempel at du bor i et område som er regulert til grøntområde. Da må du søke dispensasjon for tiltak, dersom du ikke har byggegrense rundt din eiendom.

For å hjelpe deg gjennom prosessen, har Direktoratet for Byggkvalitet laget en egen veileder "Bygg uten å søke” som stiller deg en rekke spørsmål for å vise om du oppfyller reglene eller ikke. Veilederen er delt opp etter ulike typer byggverk som garasje, garasje med separat rom, hagebod eller uthus.

Sjekk dette

Det kan foreligge bestemmelser i kommune- eller reguleringsplaner som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt. Noen tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller arealplaner. ​For eksempel finnes det bestemmelser i arealplanen om krav til uteoppholdsareal og lek. Dersom tiltaket kommer i veien for dette må man søke dispensasjon.​
Dispensasjon må da være gitt før du kan starte byggingen. ​

Avstandsregler og byggegrenser gjelder også for fritatte tiltak. Husk også byggeforbudssoner langs sjøen og vassdrag.

Det er viktig at du holder deg innenfor tomtens tillate grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet, noe som gjør at du ikke kan oppføre nye tiltak her uten å søke om dispensasjon.

Ved tiltak og terrengarbeider må du sjekke om det ligger ledninger i grunnen. Overdekning av disse skal ikke endres uten godkjennelse fra ledningseier.

Tiltak i strandsonen

Ifølge plan- og bygningsloven er det forbudt å bygge i et 100 meter bredt belte langs strandsonen. Dette gjelder også på privat eiendom, og for bygninger som er mindre enn 50 kvadratmeter.

Utenfor byggegrense

De forenklede reglene som kom 1. juli 2015 gjelder ikke områder der det er byggeforbud, for eksempel i strandsonen. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig, må du søke om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter fra vannet.

Innenfor byggegrense

Hvis eiendommen din ligger innenfor byggegrensen, kan du utføre tiltak uten å søke dispensasjon. Vær oppmerksom på at du kanskje må søke om tillatelse. På Direktoratet for Byggkvalitets egne sider kan du se hva du kan bygge uten å søke om tillatelse.

Dispensasjon

Vilkårene for å dispensere fremgår av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt.

  1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
  2. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dersom du tenker å gjennomføre byggetiltak på hytta som ligger i strandsonen eller i et LNF/grøntstruktur -område bør du alltid be om en forhåndskonferanse med kommunen for å avklare mulighetene.

Søke selv (selvbygger)

I de fleste tilfeller må du ha et ansvarlig foretak til å søke om tiltakene for deg. I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger).

For å være selvbygger er det noen vilkår som må oppfylles:

  • Du må du sannsynliggjøre at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjøre selv (det vil si at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner).
  • Det må dreie seg om bolig- eller fritidsbygning.
  • Bygget må være til ditt eget bruk
  • Du må også sannsynliggjøre at at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført.

I tillegg er det en del mindre tiltak du kan søke om selv:

  • Et enkelt tilbygg (ikke påbygg) hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygdareal (BYA) er over 50m2. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller uten at denne regnes med i BRA. Tilbygget kan ikke inneholde egen boenhet.
  • En enkelt frittliggende bygning, f.eks. garasje og som ikke skal brukes til beboelse, og hvor BRA eller BYA ikke er over 70m2. Bygningen kan oppføres inntil én etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller uten at denne regnes med i BRA.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. fra bod til soverom
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i Plan- og bygningsloven § 20-1 (1), bokstav j) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Søke med hjelp av fagfolk

For større arbeider må søknaden sendes inn av fagfolk (ansvarlig søker), og arbeidene må prosjekteres og utføres av ansvarlige foretak. I praksis betyr dette at du overlater hele prosessen til de fagfolkene du engasjerer.

Ta kontakt med et foretak som jobber med byggesøknader, som f.eks. arkitekter, konsulenter eller byggmestere. Dette er profesjonelle utøvere som vet hva som er nødvendig for å sende inn en fullstendig søknad til kommunen.

Har du erfaring og kunnskap om bygging, kan du søke om å bli selvbygger på egen bolig.

Foretakene som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesøker, det vil si som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, må erklære ansvarsrett. En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever. Det er viktig at du som tiltakshaver vet at du har hovedansvaret for å påse at tiltakene utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser i lover og forskrifter.

Til toppen