Må du søke?

Innhold

Du kan gjøre mindre byggearbeider på eiendommen din uten å søke kommunen om tiltatelse. Dette gjelder også små endringer i bruken av rom i boligen din.

Direktoratet for byggkvalitet har laget veivisere som kan hjelpe deg å finne ut om det du planlegger kan gjennomføres uten å søke:

Det finnes også en oversikt over andre mindre tiltak som du kan gjennomføre uten å søke:

Hva du må du finne ut av

Reguleringsplaner og kommuneplaner setter grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di, hvor høyt et byggverk kan være eller hvor på eiendommen byggverket kan plasseres. I tillegg kan krav om avstand til nabo, byggegrense mot vei eller tekniske krav til konstruksjonen gjøre at du likevel må søke kommunen om tillatelse eller dispensasjon.

Er det du ønsker å bygge i strid med bestemmelser for din eiendom?

Et alternativ er å søke om dispensasjon, det vil si, at du søker om å få et unntak fra bestemmelsen(e) som gjelder for din eiendom. Det kan eksempelvis være bestemmelser om utforming, hvor mye du har lov å bygge, byggeforbud, tekniske løsninger og lignende.

I hovedsak er det to vilkår som må være oppfylt for å få innvilget en søknad om dispensasjon:

  1. dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt
  2. fordelene ved å gi en dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Før du starter en dispensasjonssøknad kan du få hjelp av Servicetorget eller du kan snakke med eller avtale en forhåndskonferanse med en saksbehandler på byggesak. Du finner mer informasjon på denne siden:

Til toppen