Utfylling eller terrenginngrep

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Krever søknad

Hovedregelen for terrenginngrep er at dersom inngrepet er vesentlig, må dette søkes om.

Skal du derimot gå i gang med mindre fylling eller planering av terreng, kan denne falle inn under tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Hva som anses som mindre, vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene.

Krever ikke søknad

Du trenger ikke søke dersom unntaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig ikke fører til

  • Mer enn 3 m avvik i spredtbygd strøk
  • Mer enn 1,5 m avvik i tettbygd strøk
  • Mer enn 0,5 m avvik på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse

Her er det viktig å bemerke seg at avstanden fra fyllingsfoten (altså der inngrepet starter) og til nabogrensen, må være minst 1,0 m på egen grunn, og fyllingstoppene må ikke være høyere enn kravene som er satt for forstøtningsmurer.

Bildet viser en 1 meter høy fylling der fyllingstoppen må plasseres 2 meter fra nabogrense.
Bildet viser en 1,5 meter høy fylling der fyllingstoppen må plasseres 4 meter fra nabogrense.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Beskrivelse av hva du kan søke om selv.

Søke med hjelp av fagfolk

HVA MÅ DU SØKE MED HJELP AV FAGFOLK

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen