Snø på taket

Innhold

Når må du måke og når må du løpe?

Hva tåler taket?

Det er viktig at byggeieren vet hvor mye snølast bygningen opprinnelig er dimensjonert for å tåle - kritisk snølast. Kritisk snølast er den snølast som taket tåler pr. m2, uten at sikkerheten mot brudd reduseres. Før denne snølasten nås, bør taket måkes.

Snøtype og egenvekt Kritisk snølast 150kg/m3 Kritisk snølast 250kg/m3 Kritisk snølast 350kg/m3
Gammel snø
(300 kg/m3)
0,5 meter 0,8 meter 1,2 meter
Våt snø
(400 kg/m3)
0,4 meter 0,6 meter 0,9 meter

Beregn hva taket tåler

Dersom byggherren selv ikke har oppbevart tegninger og beregninger fra den gang huset ble oppført, kan det være mulig å innhente opplysninger fra kommunen, fra byggmester eller hos rådgivende ingeniør/ arkitekt. Imidlertid er det ofte slik at det ikke er tatt vare på eldre informasjon om bygningene. Dersom opplysninger ikke kan fremskaffes, kan kritisk snølast på tak antas som følger:

 1. For bygninger oppført i perioden 1949 - 1969
  Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 1,5 kN/m2 (150 kg/m2), mens en for tunge tak kan forutsette noe større lastevne.

 2. For bygninger oppført i perioden 1970 - 1979
  Kritisk snølast på tak ikke er større enn 1,5 kN/m2.K

 3. For bygninger oppført etter 1979
  Kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 for hver kommune, dvs. vanligvis 1,5 - 3,5 kN/m2.

Ansvar for måking

Du som eier av bygget har en forpliktelse til å forebygge eventuelle skader og uhell.
Du må selv måke snø av taket.

Slik måker du

Måking av tak er i seg selv en situasjon som kan medføre skade, både på tak og personer. En bør derfor være spesielt oppmerksom på følgende:

 1. Gjør en vurdering av hvor snøen havner når den måkes ned fra taket. Det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
 2. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik måking kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.
 3. Dersom snøen langs veggene har fonnet seg helt opp til taket må en være forsiktig med å sette inn maskinelt utstyr for å fjerne snøen på bakken. Samme forhold som under punkt. 2 kan oppstå, og snømengden på hele takflaten kan dermed bli satt i bevegelse.
 4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.
 5. Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
 6. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 – 20 cm).

Det er viktig å sikre personene som skal utføre måkingen. Slike tiltak kan være avstivning av vegger, fjerning av snø på tilstøtende arealer, stempling under bærebjelker, sikring av stabilitet med wire og så videre.

Til toppen