Seksjonering av nybygg

Innhold

Det må anmodes kommunen om oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bygninger som er planlagt oppført/under oppføring. Med dette menes nybygg hvor det foreligger gyldig tillatelse.

Slik søker du

Følgende materiale må sendes Geodataseksjonen:

  1. Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
  2. Plantegninger (3 eks)
  3. Situasjonsplan (3 eks)
  4. Vedtekter (1 eks).
Søk om seksjonering

Skjema for seksjoneringsbegjæring

Begjæring kan kun framsettes av eier(ne). Dette er den/de som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen. Der det er flere eiere, må alle underskrive begjæringen. Dersom eiendommen er bortfestet, må både eier og fester underskrive. Når eiendommen eies av et firma, må det framlegges dokumentasjon for fullmaktsforholdene i form av firmaattest. Denne kan maksimalt være ett år gammel.

Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg med kommunen på forhånd før begjæringen underskrives.

Plantegninger

Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for alle bygninger på eiendommen. Tegningene skal dekke alle etasjer medregnet kjeller og loft, og bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruksnummer), adresse og etasjenummer.

Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall. Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.

På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til seksjonsnummer.

Situasjonsplan

Dette er et kart over eiendommen som skal seksjoneres. Kartet må som minimum vise eiendomsgrenser og alle bygninger. Det bør være datert og påført målestokktall. Det anbefales å benytte det situasjonskartet som ble utarbeidet i forbindelse med byggesøknaden.

Dersom seksjoneringen også omfatter deler av tomta som tilleggsdel til enkelt seksjon, må dette framgå av situasjonsplanen. Slike tilleggsdeler kan f.eks. være biloppstillingsplass eller del av hage som skal være kun for den enkeltes bruk.

Tilleggsdelen må kunne avgrenses på en klar og entydig måte av bygningsdeler eller ved utmål fra slike. Dette kan f.eks. være forlengelse av husvegg eller kryssmål fra hushjørner. Avgrensningen gjelder både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. Se egen vegledning for tilleggsdel i tomt.

Vedtekter

Alle seksjonssameier skal ha vedtekter. Disse kan om ønskelig gjøres ganske enkle. Minstekravet er at eiendommens registerbetegnelse og antallet styremedlemmer klart skal framgå. Vedtektenes innhold er ikke gjenstand for offentlig godkjenning/kontroll, og sameiet kan fritt senere endre eller supplere disse.

Nærmere om utarbeiding av tegninger m.v.

Vedtektene skal innsendes i ett eksemplar. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og situasjonskartet) skal alt være i tre like eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart skal være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 av x". "Vedlegg side 2 av x" osv. I de fleste tilfeller vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A3-side og samtidig tilfredsstille kravene til klarhet m.v. til tegningsmaterialet.

Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større format som "deles opp" i A3-sider under kopieringen. Husk at alle sider må være unikt nummerert. Kommunen ønsker i disse tilfeller å få tilsendt ett eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart.

Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.

Betaling

For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved nybygg vil gebyret normalt være tre ganger rettsgebyret. I enkelte tilfeller kan befaring være aktuelt. Da er gebyret til kommunen fem ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr (to ganger rettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da inkluderer tinglysingsgebyret.

Saksbehandlingen

Begjæring kan innsendes før byggearbeidet er påbegynt. Det anbefales likevel at innsendingen avventes så lenge som mulig. Erfaringsmessig dukker det ofte opp ønsker om endringer av gitt rammetillatelse under detaljprosjekteringen eller oppstarten av byggearbeidet. Om seksjoneringen skjer for tidlig, vil det være vanskelig å få gjennomført slike endringsønsker.

Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.

Normal saksbehandlingstid i kommunen anslås til 4-5 uker. God kvalitet på materialet som innsendes er en forutsetning for rask saksbehandling.

Etter tinglysingen

Det ene kopisettet oppbevares hos tinglysingsmyndigheten. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen.

Til toppen