Seksjonering av eksisterende bygg

Innhold

Informasjon om hvor du søker om seksjonering.

Gjelder tillatelse til oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bestående bygninger. Med dette menes bygninger som er ferdig utbygd og tatt i bruk før seksjoneringen.

Anmodning om kommunens tillatelse til oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bestående bygninger. Med dette menes bygninger som er ferdig utbygd og tatt i bruk før seksjoneringen.

Slik søker du

Følgende materiale må innleveres/sendes Geodataseksjonen:

  1. Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
  2. Plantegninger (3 eks)
  3. Byggesaksvedtaket (godkjent som utført) (1 eks)
  4. Situasjonsplan (3 eks)
  5. Vedtekter (1 eks)
  6. Navneliste over beboere (1 eks)
Søk om seksjonering

Skjema for seksjoneringsbegjæring

Begjæring kan kun framsettes av eier(ne). Dette er den/de som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Der det er flere eiere, må alle underskrive begjæringen. Dersom eiendommen er bortfestet, må både eier og fester underskrive. Når eiendommen eies av et firma, må det framlegges dokumentasjon for fullmaktsforholdene i form av firmaattest. Denne kan være maksimalt ett år gammel.

Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd før begjæringen underskrives.

Plantegninger

Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for alle bygninger på eiendommen. Tegningene skal dekke alle etasjer medregnet kjeller og loft, og bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruksnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall eller være målsatt.

Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur. På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til seksjonsnummer.

Situasjonsplan

Dette er et kart over eiendommen som skal seksjoneres. Kartet må minimum vise eiendommens grenser og alle bygninger. Det bør være datert og påført målestokktall. Det anbefales å benytte situasjonskart utarbeidet i forbindelse med byggesøknaden.

Dersom seksjoneringen også omfatter deler av tomta som tilleggsdel til enkelt seksjon, må dette framgå av situasjons-planen. Slike tilleggsdeler kan f.eks. være biloppstillingsplass eller del av hage som skal være kun for den enkeltes bruk.

Tilleggsdelen må kunne avgrenses på en klar og entydig måte av bygningsdeler eller ved utmål fra slike. Dette kan f.eks. være forlengelse av husvegg eller kryssmål fra hushjørner. Avgrensningen gjelder både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. Se egen veiledning for tilleggsdel i tomt.

Vedtekter

Alle seksjonssameier skal ha vedtekter. Disse kan om ønskelig gjøres ganske enkle. Minstekravet er at eiendommens registerbetegnelse og antallet styremedlemmer klart skal framgå. Vedtektenes innhold er ikke gjenstand for offentlig godkjenning/kontroll, og sameiet kan fritt senere endre eller supplere disse.

Navneliste over beboere

En leieboer har på visse vilkår kjøperett til leiligheten han leier på seksjoneringstidspunktet. Kommunen skal i forbindelse med seksjoneringstillatelse orientere alle leieboere om disse bestemmelsene. Det må derfor innsendes en oppdatert liste med navn og adresse til alle som leier bolig i eiendommen.

Nærmere om utarbeiding av tegninger m.v.

Vedtektene skal innsendes i ett eksemplar. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og situasjonskartet) skal alt være i tre like eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart skal være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 av x". "Vedlegg side 2 av x" osv. I de fleste tilfeller vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A3-side og samtidig tilfredsstille kravene til klarhet m.v. til tegningsmaterialet.

Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større format som "deles opp" i A3-sider under kopieringen. Husk at alle sider må være unikt nummerert. Kommunen ønsker i disse tilfeller å få tilsendt ett eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart.

Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.

Betaling

For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved nybygg vil gebyret normalt være tre ganger rettsgebyret. I enkelte tilfeller kan befaring være aktuelt. Da er gebyret til kommunen fem ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr (to ganger rettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da inkluderer tinglysingsgebyret.

Saksbehandlingen

Begjæring kan innsendes når bruksenhetene er ferdig utbygd . Dersom det før seksjoneringen skal foretas ombyggingsarbeider som endrer antallet enheter i bygningen, må dette være fullført. Med dette menes at det må foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 21-10. Midlertidig brukstillatelse godtas.

Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Dessuten må visse enkelte minimumskrav for de enkelte seksjoner være oppfylt. Alle seksjoner skal ha egen inngang. Ved boligseksjoner skal det være eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.

Normal saksbehandlingstid i kommunen anslås til 4-5 uker. Ved god kvalitet på materialet som innsendes, kan raskt saksbehandling påregnes.

Etter tinglysingen

Det ene kopisettet av seksjoneringsbegjæringen oppbevares av tilglysingsmyndigheten. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen.

Til toppen