Sammenslåing og deling av seksjoner

Innhold

Gjelder reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §12. Bestemmelsen omhandler oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Beskrevet framgangsmåte benyttes også ved full opphevelse av tidligere foretatt seksjonering.

Anmodning om kommunens tillatelse til reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §12. Bestemmelsen omhandler oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Beskrevet framgangsmåte benyttes også ved full opphevelse av tidligere foretatt seksjonering.

Slik søker du

Følgende materiale må innleveres/sendes Geodataseksjonen:

  1. Tegninger/kart som viser tidigere tinglyste forhold (1 eks)
  2. Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
  3. Plantegninger som viser ny situasjon (3 eks)
  4. Samtykke fra panthavere (1 eks)
  5. Navneliste over beboere (1 eks)
  6. Situasjonsplan (3 eks)
  7. Tegninger (event. også kart) som viser eksisterende situasjon

Det er ønskelig med en beskrivelse av situasjonen før endringen. Dette kan enklest skje gjennom tegning - f. eks. kopi av tidligere seksjoneringsvedlegg - av aktuelle seksjoner.

Søk om reseksjonering

Skjema for seksjoneringsbegjæring

Begjæring framsettes av seksjonen(e)s innehaver(e). Dette er den/de som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Der det er flere eiere, må alle underskrive begjæringen. Ved sammenslåing må eierforholdet til seksjonene være identisk.

I enkelte tilfeller krever reseksjoneringen også samtykke fra styret eller sameiemøtet i seksjonssameiet. Sameiemøtets samtykke er nødvendig når det opprettes nye seksjoner som fører til økning av det samlede stemmetall. Styrets samtykke er påkrevet når reseksjoneringen fører til økning av fellesareal.
Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd - før begjæringen underskrives.

Tegninger

Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for seksjoner/etasjer som endringen omfatter - inkl. eventuelle tilleggsdeler. Tegningene bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruks- og seksjonsnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall.

Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.

På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til nye seksjonsnummer.

Samtykke fra panthavere

Reseksjonering etter §12 kan bare gjennomføres etter samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder.

Navneliste over eventuelle beboere

En leieboer har på visse vilkår kjøperett til leiligheten han leier på seksjoneringstidspunktet. Kommunen skal i forbindelse med seksjoneringstillatelse orientere alle leieboere om disse bestemmelsene. Det må derfor innsendes en oppdatert liste med navn og adresse til alle som leier bolig i eiendommen.

Situasjonsplan

Der tidligere seksjonering har lagt ut deler av tomta som tilleggsdel til seksjon som omfattes av reseksjoneringen, må det også følge med situasjonsplan. Se egen vegledning for krav til innhold og hvordan tilleggsdelen bør markeres på kartet.

Nærmere om utarbeiding av tegninger m.v.

Vedtektene skal innsendes i ett eksemplar. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og situasjonskartet) skal alt være i tre like eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart skal være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 av x". "Vedlegg side 2 av x" osv. I de fleste tilfeller vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A3-side og samtidig tilfredsstille kravene til klarhet m.v. til tegningsmaterialet.

Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større format som "deles opp" i A3-sider under kopieringen. Husk at alle sider må være unikt nummerert. Kommunen ønsker i disse tilfeller å få tilsendt ett eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart.

Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.

Betaling

For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved nybygg vil gebyret normalt være tre ganger rettsgebyret. I enkelte tilfeller kan befaring være aktuelt. Da er gebyret til kommunen fem ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr (to ganger rettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da inkluderer tinglysingsgebyret.

Ved full opphevelse av eksisterende seksjonering kreves ikke gebyr for tinglysing.

Saksbehandlingen

Sammenslåing og oppdeling av boligseksjoner er i h.h.t. PBL § 20-1 tiltak som krever søknad og tillatelse fra bygningsmyndighetene.

Begjæring om reseksjonering kan innsendes først når bruksenhetene er ferdig utbygd. Med dette menes at det må foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 21-10. Midlertidig brukstillatelse godtas.

Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Alle seksjoner skal ha egen inngang. Ved nye boligseksjoner skal disse ha eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.

Normal saksbehandlingstid i kommunen anslås til 4-5 uker. God kvalitet på materialet som innsendes, kan tilsi raskere saksbehandling.

Etter tinglysingen

Det ene kopisettet oppbevares av tinglysingsmyndigheten. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen.

Til toppen