Annen type endring

Innhold

Gjelder reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §13. Bestemmelsen omhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner.

Eksempler kan være: Endring av formål (bruksendring); opprettelse av ny seksjon fra tidligere fellesareal; overføring fra fellesareal til seksjon; overføring fra fellesareal (tomt) til naboeiendom.

Anmodning om kommunens tillatelse til reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §13. Bestemmelsen omhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner. Eksempler kan være: Endring av formål (bruksendring); opprettelse av ny seksjon fra tidligere fellesareal; overføring fra fellesareal til seksjon; overføring fra fellesareal (tomt) til naboeiendom.

Slik søker du

Følgende materiale må innleveres:

  1. Tegninger/kart som viser eksisterende situasjon (1 eks)
  2. Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
  3. Bygningstegninger (3 eks)
  4. Samtykke fra panthavere (1 eks)
  5. Navneliste over leieboere (1 eks)
  6. Situasjonsplan (3 eks)
Søk om reseksjonering

Skjema for seksjoneringsbegjæring

Begjæring framsettes av styret i seksonssameiet. Det forutsettes at styrets begjæring er basert på nødvendige vedtak og beslutninger på sameiemøtet. Unntak fra denne hovedregel gjelder dersom begjæringen kun omfatter endring av seksjonens formål. Under forutsetning av sameiets godkjenning kan begjæring fremsettes av aktuell seksjons hjemmelshaver.

I enkelte tilfeller krever reseksjoneringen også samtykke fra styret eller sameiemøtet i seksjonssameiet. Sameiemøtets samtykke er nødvendig når det opprettes nye seksjoner som fører til økning av det samlede stemmetall. Styrets samtykke er påkrevet når reseksjoneringen fører til økning av fellesareal.

Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd - før begjæringen underskrives.

Tegninger (event. også kart) som viser eksisterende situasjon

Det er ønskelig med en beskrivelse av situasjonen før endringen. Dette kan enklest skje gjennom tegning - f. eks. kopi av tidligere seksjoneringsvedlegg - av aktuelle seksjoner.

Bygningstegninger

Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for seksjoner/etasjer som endringen omfatter - inkl. eventuelle tilleggsdeler. Tegningene bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruks- og seksjonsnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall.

Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.

På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til nye seksjonsnummer

Samtykke fra panthavere

Reseksjonering etter §13 kan bare gjennomføres etter samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder.

Navneliste over eventuelle leieboere

En leieboer har på visse vilkår kjøperett til leiligheten han leier på seksjoneringstidspunktet. Kommunen skal i forbindelse med seksjoneringstillatelse orientere alle leieboere om disse bestemmelsene. Dersom det opprettes nye seksjoner, må det derfor innsendes en oppdatert liste med navn og adresse til alle som leier bolig i eiendommen.

Situasjonsplan

Der tidligere seksjonering har lagt ut deler av tomta som tilleggsdel til seksjon som omfattes av reseksjoneringen, må det også følge med situasjonsplan. Se egen vegledning for krav til innhold og hvordan tilleggsdelen bør markeres på kartet.

Nærmere om utarbeiding av tegninger m.vBeskrivelse av eksisterende situasjon, panthaversamtykke og leieboerliste skal innsendes i ett eksemplar av hver. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og situasjonskartet) skal alt være i 3 like eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart skal være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 av x". "Vedlegg side 2 av x" o.s.v.

I de fleste tilfeller vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A4-side og samtidig tilfredsstille kravene til klarhet m.v. til tegningsmaterialet. Normal framgangsmåt e vil da være å gjøre ferdig ett sett tegninger i sort/hvitt. Deretter tas 2 fotokopier, og til slutt fargelegges alle 3 eksemplarene. Alternativt kan fargekopimaskin benyttes.

Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større format som "deles opp" i A4-sider under kopieringen. Husk at alle sider må være unikt nummerert. Kommunen ønsker i disse tilfeller å få tilsendt ett eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart.

Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.

Betaling

For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved reseksjonering vil gebyret normalt være 5 ganger rettsgebyret. Dersom det sammen med begjæringen innsendes en særskilt bekreftelse fra eiendomsmegler eller advokat, kan kommunens befaring utgå. Da reduseres gebyret til 3 ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr (2 ganger rettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da dekker tinglysingsdommerens krav. Gebyr må være betalt før tillatelse gis.

Ved betydelig endring av en seksjons areal får denne også en verdiendring. I slike tilfeller kan en påregne å betale dokumentavgift. Informasjon om verdiendringen kan sendes med de øvrige sakspapirene til kommunen. Innkreving av dokumentavgiften foretas av tinglysningsmyndigheten.

Saksbehandlingen

Dersom reseksjoneringen omfatter bygningen, kan begjæring om reseksjonering først innsendes når bruksenhetene er ferdig utbygd. Dersom det skal foretas søknads- eller meldepliktige bygningsmessige endringer, må det foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 99. Midlertidig brukstillatelse godtas.

Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Alle nye seksjoner skal ha egen inngang. Ved nye boligseksjoner skal disse ha eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.

Normal saksbehandlingstid i kommunen kan anslås til 3-4 uker fra gebyr er betalt. God kvalitet på materialet som innsendes, kan tilsi raskere samtykke. Eldre leiegårder vil bli særskilt vurdert i forhold til ønske om rehabilitering/ byfornyelse. For slike kan behandlingstiden bli noe lengere.

Etter tinglysingen

Det ene kopisettet oppbevares av tinglysingsdommeren. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen. Om ikke returadressat er angitt i begjæringen, vil dokumentene bli sendt til eier. (Tilfeldig valgt blant eierne dersom sameie.)

Til toppen