Adressering

Innhold

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Kommunen kan også tildele andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. Dette er blant annet for at besøkende og utrykningskjøretøyer skal finne fram.

Den mest brukte adkomsten i dag skal brukes som adresse.

Tildeling av adresser

Kommunen tildeler adresser i form av husnummer til gate eller vei, eventuelt  matrikkeladresse der veinavn ikke er innført.

Ved fortetting vil det i enkelte tilfelle være nødvendig å pålegge endring av eksisterende adresse. Som oftest vil dette bety innføring av bokstav i tillegg til husnummeret. Gate- eller veinavnet fastsettes som i de fleste tilfelle også av kommunen.

Saksbehandling

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnamn.

Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Slik kan du klage

Klageretten er begrenset til

a) hvilken gate, veg eller liknenede en bygning eller eiendom skal ha adresse til
b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

Kommunen kan gi deg veiledning, ta kontakt med Servicetorget.

Klagefrist

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.

Hvor sendes klagen?

Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hva må klagen inneholde?

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Klageinstans

Klageinstans er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Statsforvalteren.

Til toppen