Melde ulovlige byggetiltak

Innhold

Ser du et byggetiltak du tror er ulovlig, eller hvor det er fare for liv og helse, kan du melde fra om dette og vi vil føre tilsyn om nødvendig.

Melde om ulovlig tiltak

Dersom din henvendelse gjelder gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven.

Kommunen får inn svært mange henvendelser på mulige ulovlige forhold. Mange av disse reguleres ikke av offentligrettslige regler, men er av privatrettslig karakter. Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke er et konfliktløsende organ.

Før du melder

  1. Snakk med naboen din først.

  2. Sjekk om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket og dersom du finner dokumenter som ikke er publisert og du ønsker innsyn i disse kan du sende en epost til postmottak@larvik.kommune.no.

  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Slik melder du

Meld fra via skjema hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige. 

Du må oppgi følgende

  • Du kan melde anonymt.
  • Dersom du oppgir navn og kontaktinformasjon kan vi ved behov kontakte deg for mer opplysninger eller oppfølging av saken.
  • Tiltakets adresse, gårds- og bruksnummer eller presis stedsangivelse
  • Hva består mulig ulovlighet av
Melding om mulig ulovlig tiltak

Fare for liv og helse

Hvis det er umiddelbar fare for liv og helse, ring tlf. 98 23 18 87.

Dette kan for eksempel gjelde

  • Løse bygningsdeler som kan falle ned
  • Støttemurer i svært dårlig forfatning
  • Andre bygningsmessige forhold som kan skade personer

Behandling av melding

For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vurderes av bygningsmyndighetene.
Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak på tiltaket og kontakter eieren av eiendommen. Dersom tiltaket er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.

Hva skjer når kommunen finner en mulig ulovlighet på eiendommen?

Hvis tilsyn på eiendommen din medfører at kommunen finner en mulig ulovlighet, vil du få et varsel om pålegg i posten.

I varselet får du informasjon om hva som anses som et mulig ulovlig forhold. Du vil deretter få anledning til å komme med en uttalelse og til å søke om tillatelse for eventuelle ulovligheter. Dersom du ikke har rettet avviket eller søker innen fristen som er satt i brevet, vil du få et pålegg når fristen har utløpt. Pålegget er et enkeltvedtak og kan påklages dersom du mener at dette ikke medfører riktighet.

I de fleste tilfeller vil kommunen, sammen med ileggelsen av pålegget også vedta en tvangsmulkt. Tvangsmulkten vedtas for å motivere tiltakshaver til å rette seg etter pålegget.

Til toppen