Forbudt å brenne avfall

Innhold

Det er ikke lov å brenne avfall på egen eiendom. Avfall skal leveres til godkjent mottak.

  • Det er forbudt å brenne forbruksavfall inkludert husholdningsavfall og produksjonsavfall i småovner, åpen flamme eller utendørs forbrenningsovn. Brenning av avfall med malingrester, impregnert treverk og syntetiske stoffer er særlig forurensende. 
  • Hageavfall anbefales ikke brent på grunn av forurensning og helseplager. 
  • Brenning av gress og annet naturlig avfall langs åkerkanter, bekker osv. er uønsket på grunn av forurensning og helseplager. 
  • Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på svaberg da dette gjør varig skade. 

Bruk av ild utendørs

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. 

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skog og utmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte.

I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til Larvik brann og redning på e-post postmottak@larvik.kommune.no.

Melde fra før bålbrenning

Larvik brann og redning gir ikke tillatelse til bål og bråtebrenning utover det som er tillatt i loven. Bål og bråtebrenning skjer på eget ansvar og må følge forskrift/lov.

Gjør du opp ild innenfor regelverket må du gi beskjed til 110-sentralen telefon 33 31 41 10.

Meld fra om

  • tidsrom
  • ansvarlige personer med telefonnummer slik at en kan ha dialog dersom andre melder om brann-røykutvikling pga. ilden.

Melding til Larvik brann og redning / 110-sentral, fritar ikke ansvarlig person for eventuelle økonomiske eller andre krav dersom ilden fører til utrykning og slukking etter klager eller andre skader.

Vis hensyn

  • En må ikke sjenere andre og ha avtalt på forhånd med naboer og eventuelt grunneier.
  • Værmelding samt vindretning og styrke må vurderes før en gjør opp ild.
  • Får en klage må en rette seg etter dette, og slokke ilden.
Til toppen