Måleregler

Innhold

Veiledning om hvordan måle areal.

Arealbegrep

 • BYA (Bebygd areal)
  Det arealet som bygningen eller bygningene opptar av terrenget («fotavtrykket»).

 • BRA (Bruksareal)
  Areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger.

 • MUA (Minste uteoppholdsareal)
  Areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon. Den ubebygde del av tomten som ikke er avsatt til kjøring eller parkering.

Skal regnes med i bebygd areal

 • Åpent overbygget areal som f.eks. carport eller takoverbygg - skal medregnes
 • Arealet som en bygning opptar av terrenget.
 • Utkraget bygningsdel med fri høyde over terreng mindre enn 5 m.
 • Konstruksjon og bygningsdel som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/ bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal (BYA)
 • Parkeringsareal på bakken dersom ikke annet er nevnt i gjeldende reguleringsplan for eiendommen (18 m2 pr. biloppstillingsplass).

Skal ikke regnes med i bebygd areal

 • Takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke tas med i beregningen av BYA.
 • Bygningsdeler som ikke ligger høyere enn 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, f.eks. lyssjakt, platting, utvendig trapp.
 • Utkragede bygningsdeler inntil 1,0 meter ut fra fasaden, f.eks. takutstikk

Veileder om grad av utnytting

Du finner mer informasjon om måleregler i Veileder om grad av utnytting.

Til toppen