Utfylling eller terrenginngrep

Innhold

Det er ditt ansvar å bygge i tråd med gjeldende lover og regler, og du må sette deg inn i hva som gjelder for din eiendom.

Krever søknad

Vi bor i en kommune med mye ustabil grunn, og utfylling eller graving i terrenget kan få store konsekvenser. Vesentlige terrenginngrep må som hovedregel søkes om.

Mindre terrenginngrep kan i følgende tilfeller også være søknadspliktig:

  • I bevaringsområde eller innenfor et kulturmiljø
  • Innenfor 100-metersbeltet i strandsonen eller ved vassdrag
  • Innenfor aktsomhetsområde for marin leire eller kartlagt kvikkleireområde
  • I naturmiljøer hvor hule eiker, bekkeløp og lignende kan bli påvirket

Du kan sjekke hva som gjelder for din eiendom via kommunens kartløsning

En søknad om vesentlig terrenginngrep krever en ansvarlig søker, og må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Krever ikke søknad

Du må først sjekke om tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Mindre fylling eller planering av terreng vil ikke være ansett som vesentlig, og krever ikke søknad. Hva som anses som ‘mindre’, vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene. Husk at flere mindre arbeider over tid samlet sett kan føre til vesentlige endringer av terrenget og dermed utløse søknadsplikt.

Du trenger ikke søke dersom tiltaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig ikke fører til

  • Mer enn 3 m avvik i spredtbygd strøk
  • Mer enn 1,5 m avvik i tettbygd strøk
  • Mer enn 0,5 m avvik på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse

Her er det viktig å merke seg at avstanden fra fyllingsfoten (altså der inngrepet starter) og til nabogrensen, må være minst 1,0 m på egen grunn, og fyllingstoppene må ikke være høyere enn kravene som er satt for forstøtningsmurer.

nabogrense1.jpg
nabogrense2.jpg

Mindre terrenginngrep er unntatt fra nabovarsling. Det kan likevel være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan bli berørt av tiltaket.

Dersom terrenginngrepet ikke oppfyller vilkårene som nevnt over, er tiltaket søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Sprenging

Ved sprenging må et kvalifisert foretak kontaktes.

Grunnforhold

I deler av Larvik kommune er det bygget på områder som historisk sett var havbunn. I kartet er slike områder betegnet som marine avsetninger med mulighet for marin leire eller rene kvikkleireområder. Bor du i et område med slike grunnforhold kan det kreves stabilitetsvurderinger eller grunnundersøkelser ettersom ras kan utløses av relativt små byggetiltak utført på feil sted eller feil måte.

Ulike grunnforhold kan gi begrensninger på hva du kan gjøre av terrenginngrep og utfylling. Gjennom tiltak som graving, utfylling, drenering eller andre terrengbelastninger kan et fareutsatt område bli overbelastet slik at det oppstår ras.

Til toppen