Rive bygg

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Krever ikke søknad

Riving av bygg som du ikke trenger søke for å kunne oppføre.

Riving av byggverk som ledd i utbygging (f.eks. vei- eller jernbaneutbygging).

 • Se SAK10 § 4-3. Fritaket gjelder bare hvis riving går klart frem av reguleringsplan.
  NB! Søknadsfritaket omfatter ikke eldre byggverk og byggverk som er registrert som kulturminner/ del av kulturminner, jf. kommunens kartdatabase.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Det du kan søke selv for å bygge, kan du søke selv om å rive. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så kan du selv søke kommunen om riving av dette.

Søke med hjelp av fagfolk

For alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Spesielt for riving

 • Tegn et kryss (X) på situasjonsplanen over bygningen som du søker om å rive.
 • Send inn tegninger eller foto som viser bygningen.
 • Det må opplyses om formålet med rivingen og hvordan tomta skal opparbeides etter rivingen
 • Send inn erklæring/bekreftelse på at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
 • Send inn bekreftelse på at bygningen er fraflyttet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Viktig å huske

 • Kvitte seg med avfallet på en miljøriktig og lovlig måte.
 • Rivearbeid skal sikres i henhold til pbl. § 28-2.
 • Kontakt kulturnvernmyndigheten i kommunen dersom bygningen er av eldre dato.
 • Kontakt kommunalteknikk i forbindelse med plombering av VA-ledninger (plombering krever rørleggeranmeldelse til VA-drift).
 • Kontakt andre ledningseiere for ledninger i luften eller i grunnen (f.eks. telefon, bredbånd).

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen