Innglassing av balkong, veranda eller svalgang

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Innglassing av balkong, veranda og svalgang vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig. Hvis du skal innglasse en balkong eller veranda på en frittstående enebolig vil tiltaket kunne unntas søknadsplikt.

Dersom du bor i rekkehusanlegg/ flermannsbolig/ blokk vil det være nødvendig med en profesjonell vurdering av brann- og rømningskrav for å påse at disse tilfredsstilles ved innglassing. Som regel må du også ha samtykke fra styret. Ved innglassing av svalgang er det viktig å påse at ikke brannkrav eller rømningsveier blir påvirket. Ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan bistå i vurderingen og med en eventuell søknad.

Dersom innglassingen ikke fører til at fasaden endres på en slik måte at "bygningens karakter endres", kan innglassingen unntas fra søknadsplikt. Det er da en forutsetning at innglassingen er i samsvar med krav satt i kommuneplan eller reguleringsplan, og faller inn under tiltak som kan unntas fra saksbehandling i SAK 10 § 4-1 bokstav b.

Om fasadeendringen er søknadspliktig eller ikke, avhenger av en konkret vurdering av hvordan den innglassede bygningen vil virke inn på bygningens eksteriørkarakter (utseende).

Fasadeendring på følgende bygninger er ofte søknadspliktige, og du bør ta kontakt med et ansvarlig foretak for bistand:

 • Bevaringsverdige bygninger
 • Bygninger med spesielle kvaliteter ved fasaden
 • Rekkehusanlegg/ flermannsbolig/ blokk
 • Områder med ensartet utseende

Krever ikke søknad

Du trenger ikke søke om tillatelse hvis innglassing av balkongen ikke medfører at bygningens karakter endres, da vil tiltaket kunne anses som et tilbygg, og med det falle utenfor søknadsplikten. Vilkårene i SAK § 4-1 bokstav b må være oppfylt.
Det vil si at tilbygget:

 • ikke har et samlet bruksareal eller bebygd areal på over 15 m2, og 
 • være understøttet.

Krever søknad

Du må søke om tillatelse med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du ønsker vinterhage på taket
 • Takterrasse
 • Innglassingen skal skje over to etasjer
 • Brannkrav eller rømningsveier blir påvirket
 • Du bor i rekkehusanlegg/ flermannsbolig/ blokk

Andre hensyn

 • Innglasingen bør kunne åpnes i minst 2/3 av balkongens bredde
 • Kun enkeltglass anbefales. Bruk av innglassing med dobbelt glass kan medføre at balkongen regnes som innendørs areal i henhold til byggteknisk forskrift.
 • Innglassing av balkonger kan ha negativ innvirkning på bygningers brannsikkerhet. Dette er et forhold man bør være svært oppmerksom på i prosjekteringen, og løsninger må utformes i samråd med brannteknisk rådgiver.
Til toppen