Brygge eller mudring

Innhold

I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag er det et generelt byggeforbud som medfører at alle tiltak må søkes om før de oppføres.

Brygger

Utvidelse av eksisterende, og etablering av nye brygger er som hovedregel ikke tillatt, men kommunen vurderer dispensasjoner der tiltaket fører til en forbedring. Dette kan for eksempel være en samling av flere enkeltbrygger til ett fellesanlegg.

I tillegg til søknad om dispensasjon kreves vanlig søknad om byggetillatelse.

Mange steder er det registrert verneverdig natur og sjø. På slike steder tillates det normalt ikke utvidelse av bryggeanlegg eller mudring.

Vedlikehold/ reparasjon

Mindre reparasjoner/vedlikehold som består i å ta vare på eksisterende brygger kan normalt utføres uten søknad. Enhver endring er søknadspliktig.

Mudring

Mudring fra land er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Søknadsprosessen skal håndteres av en profesjonell aktør som får innvilget ansvarsrett som «ansvarlig søker». Dette kan være en arkitekt, ingeniør, byggmester eller lignende.

Mudring må avklares med hensyn til arealplanen for området (reguleringsplan eller kommuneplan). Dersom mudringen skal skje i et område som er avsatt til natur, friluftsliv eller lignende, må det søkes om dispensasjon fra planformålet. En søknad om dispensasjon sendes kommunen før eller samtidig med vanlig byggesøknad.

Ved mudring fra sjø må søknad sendes til Fylkesmannen.

Søknad med ansvarsrett

For alle tiltak innenfor 100-metersbeltet i sjø og vassdrag, som f.eks. brygger og mudring gjelder søknadsplikt med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Til toppen