Pyroteknisk vare – fyrverkeri

Innhold

Her finner du informasjon om blant annet bruk av fyrverkeri, søke om å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften og søke om salg av fyrverkeri.

Bruk av fyrverkeri 

Det er bare lov til å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00. I Larvik by er det dessuten forbudt å bruke fyrverkeri på og ved torget.

Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse (se lenger ned). Det skal ikke brukes fyrverkeri i tett bebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre steder der det kan være brannfarlig.

Slik bruker du fyrverkeri riktig:

 • Bruk fyrverkeri kun på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00.
 • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt, pakk gjerne rundt med snø hvis det finnes.
 • Unngå at fyrverkeriet blir fuktig eller vått.
 • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
 • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler.

Søk om å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften

Du må søke om annen bruk/handel utenom nyttårsaften til brannvesen og politi.

 • Søknaden sendes først til Larvik brann og redning, postboks 2020, 3255 Larvik eller epost postmottak@larvik.kommune.no
 • Larvik politistasjon, postboks 2073, 3103 Tønsberg eller i epost til post.sor-ost@politiet.no
Søknad om avbrenning av pyroteknisk vare - fyrverkeri

Det er 18 års grense for kjøp og bruk av fyrverkeri klasse II og III.

§ 2-10. Håndtering av pyrotekniske artikler og gjenstander (Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff):

 • Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen.
 • Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt for forbrukere.
 • Forbrukere kan avfyre fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av denne forskriften.
 • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.
 • Oppsetting og avfyring av fyrverkeri klasse II, III og IV, illuminasjon med fakler o.l. må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet.
 • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning.
 • Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap.

Søk om salg av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri klasse II og III er søknadspliktig til det stedlige brannvesen.

Søknad må være innsendt senest 30. april i salgsåret. Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. – 31. desember.

Søknaden sendes Larvik brann og redning, postboks 2020, 3255 Larvik eller epost postmottak@larvik.kommune.no.

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

§ 9-4. Handel med fyrverkeri klasse II og III (Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff):

 • Videresalg av fyrverkeri klasse II og III kan kun skje til den som har tillatelse til å drive handel med slik vare.
 • Raketter klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt å selge eller utlevere til forbruker.
 • Salg og utlevering av annet fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 27. til 31. desember, fra egnet handelslokale eller salgssted over disk og av betjening. Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjoner. Kommunen kan gjøre unntak fra forbudet om utlevering og oppbevaring av fyrverkeri fra mindre kjøpesenter.
 • Særskilt utpekt person, jf. § 2-1, eller dennes stedfortreder må være fysisk til stede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår.
 • Etter søknad fra forbruker kan kommunen ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til kjøp av annet fyrverkeri klasse II og III enn nevnt i annet ledd i et enkelt tilfelle og i et annet tidsrom.

Ikke lov med papirlanterner i Larvik

Larvik brann og redning vil inntil videre ikke tillate papirlanterner før tydelige signaler om bruksområde kommer fra nasjonale myndigheter.

Papirlanterner er åpen ild som det ikke er kontroll på.

§ 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke (Brann- og eksplosjonsvernloven):

"Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges."

Papirlanterner vil uansett tiltak falle inn under denne paragrafen. I tillegg kan lanternene utgjøre en fare for flytrafikken. Dette er en prinsipiell holdning ut fra mottatt informasjon fra DSB og luftfartsmyndigheter.

Produktet har mange problemstillinger beskrevet i Europeisk utredningsarbeid som pågår i forbindelse med produktgodkjenning:

 • Skade på personer: Brannskader, røykskader, sviskader etter drypp fra platen som brenner under ballongen
 • Materielle skader: Flere tilfeller av brann også dødsbranner
 • Skade på dyr: Dyrevernere (særlig i Storbrittania) rapporterer om storfe, hester og sauer mv. som er omkommet pga. produktet. De spiser det og får indre skader, eller de blir skremt opp av dem og løper i døden. Et nytt problem er at ståltråden/bambustråden blir liggende på jorder. Så kommer treskerne og lager høyballer med dette inni og det spiser dyrene.
 • Fare for flytrafikken: Nestenulykker har forekommet, også i Norge. Der er funnet rundt 50 rester etter papirlanterner ved en flyplass i Storbrittania.
 • Fare for redningstjenester: Det er rapportert om 700% økning av falske utrykninger fra sjøredningstjenesten i Storbrittania som følge av skylanterner! Dette er også meldt som problem i Norge.
 • Miljøvern: Rester av lanternene utgjør et forsøplingsproblem. Ståltråd brytes ikke ned, og bambus som også blir brukt, brytes sakte ned. Selve ballongen er også ofte laget av ikke nedbrytbart materiale som kan være innsatt med flammehemmende stoffer.
Til toppen