Bergeløkka - en ny bydel i Larvik

Larvik kommune og Fritzøe Eiendom AS starter nå utviklingen av Bergeløkka.

Image006

Larvik kommune og Fritzøe Eiendom AS starter nå arbeidet med å utvikle Bergeløkka, først nå med utarbeidelse av planprogram med prinsipplan.

Bergeløkka, med sin sentrale og strategiske lokalisering, skal utvikles til en helt ny bydel med både næring og boliger og skal styrke Larviks regionale posisjon.

Planavgrensning M Tekst

Områdets viktige strategiske betydning har gjort at Larvik kommune og grunneier Fritzøe Eiendom AS har inngått et samarbeid med målsetting om å prøve ut og gjennomføre en alternativ planprosess som kan gi et godt og forutsigbart rammeverk for utvikling på en mer effektiv måte, slik at utviklingen av området kan komme raskere i gang og at den kan foregå trinnvis.

Resultatet av planprosessen det legges opp til er et planprogram med en prinsipplan. Planprogrammet med prinsipplanen skal legge de overordnede rammene for utviklingen av den nye bydelen, og skal være et styringsverktøy som sørger for sammenheng mellom etterfølgende detaljreguleringsplaner for trinnvis utvikling av området.

Prinsipplanen skal konkretisere arealbruk, utnyttelsesgrad, bebyggelsesstruktur og offentlige byrom og forbindelser, og definere hvilke kvaliteter som skal legges til grunn for framtidig utforming av de offentlige rommene.

Hva skjer videre?
Med bakgrunn i de mål og visjoner som er definert i prosjektets innledende fase vil flere alternativer for utvikling av bydelen vurderes, før det fram mot nyåret 2022 vil utarbeides et utkast til hovedgrep.

Høsten 2021 skal det gjennomføres medvirkningsverksteder for å sikre involvering fra grunneiere, innbyggere, næringsliv, myndigheter, lag og foreninger. Det vil også utarbeides et eget medvirknings-
opplegg for unge.

Forhold knyttet til miljø- og geoteknikk, kulturminner, støv- og støyforurensning og naturmangfold vil utredes i prosjektets tidlige fase, da disse temaene legger viktige premisser for områdets utvikling.

Våren 2022 skal det gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse på et overordnet nivå. Planprogrammet med prinsipplan og utredninger vil så legges ut til høring og offentlig ettersyn sommeren 2022, før det vedtas endelig på høsten samme år.

Tidslinje 3
Image007
Image008

Kontakt

  • Ole Sannes Riiser Arealplanlegger
Til toppen