Larvik kommune gikk 73 millioner i pluss i fjor

Innhold

Larvik kommune leverte i dag årsregnskapet for 2023 til revisor. Det ureviderte regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på rundt 73 millioner kroner, som er 225 millioner bedre enn budsjettert.

Feyers Gate 7 + Larvik Sentrum
Larvik kommune hadde budsjettert med et betydelig underskudd i 2023, men endte året med 73 millioner i pluss.

Overskuddet og merinntektene mot budsjett skyldes driftsinntekter som var 325 mill kroner høyere enn budsjettert. Blant annet utgjorde merinntekter på skatt 125 millioner kroner, og gevinster på kommunens primæroppgavefond (POF) rundt 64 millioner kroner.

I tillegg har kommunen lagt ned en stor omstillingsjobb gjennom året for å kutte kostnader.  

Ordfører Birgitte Gulla Løken gleder seg over de positive regnskapstallene, som bedrer kommunens likviditetssituasjon. 

Birgitte Gulla Løken 2
Ordfører Birgitte Gulla Løken understreker at de 73 millionene kronene er å regne som engangsinntekter.

– Jeg er veldig glad for disse tallene. Noe skyldes faktorer utenfor vår kontroll, som har gått bedre enn forventet. Og så har jeg lyst til å understreke at administrasjonen virkelig har stått på, for vi styrte en periode mot et underskudd på drift på flere titalls millioner. Men de har virkelig tatt tak, og det gir resultater nå. Det er tøft å stå i omstilling, men jeg er imponert over pågangsmotet og jobben de legger ned, sier Gulla Løken. 

Samtidig understreker hun at de 73 millionene i overskudd er å regne som engangsinntekter, ettersom kommunen ikke kan budsjettere med merinntekter på skatt og avkastning på primæroppgavefondet i årene som kommer. 

– Hva skjer med overskuddet? 

– Først og fremst tenker jeg at vi trenger de ekstra millionene som en buffer på disposisjonsfondet. Der vil de komme godt med, og vi slipper å være fullt så sårbare. Vi må for eksempel ha råd til et snøfall og uforutsette hendelser. Men overskuddet vil komme godt med som egenfinansiering av nødvendige investeringer, sier ordføreren. 

Untitled Design (3)
Kommunedirektør Gro Herheim er svært glad for at minus er snudd til pluss, men er tydelig på at det ikke endrer behovet for omstilling i kommunen.

Kommunedirektør Gro Herheim forklarer at merinntektene på skatt handler om beregningene fra Finansdepartementet, som anslo en lavere skatteinngang enn det ble. 

– Hvordan skatteinntektene fordeles og hva som blir Larviks andel av dem har vi ikke kontroll på. Der må vi følge prognosene fra Finansdepartementet. Denne gangen gikk det i vår favør, og det er vi glade for. Samtidig er min holdning at dette er engangspenger, og at vi ikke vet hvordan 2024 blir, sier hun. 

Det kommunen derimot kan ha kontroll på er egen drift. Regnskapet viser at tjenesteområdene samlet sett leverte et resultat som var innenfor budsjett i 2023. I dette resultatet ligger også merinntekter på integreringstilskuddet med cirka 27 millioner kroner som følge av Ukraina-krisen. Det tas forbehold om at de reviderte tallene kan avvike fra disse foreløpige tallene.

Herheim mener både ansatte og folkevalgte har all grunn til å gi hverandre et klapp på skuldra, når et budsjett på 4,5 milliarder klokker inn. 

– Larvik kommune har styrt veldig bra. Vi leverer godt på drift, og det er et formidabelt lagarbeid som ligger bak. Kommunestyret har fattet modige og viktige vedtak gjennom året, det har gitt oss mer realistiske driftsrammer, harmonert med aktiviteten som faktisk er vedtatt. Det har vært et godt samarbeid mellom administrasjon og politikk, sier hun. 

Herheim avviser at behovet for kutt og omstilling i kommunen reduseres tross et hyggelig overskudd i 2023. 

– Neste år kan det fort slå andre veien. Utviklingen i finansmarkedet kan gi tap på fond, eller vi kan få lavere skatteinntekter enn anslaget Finansdepartementet har gjort for 2024. Det fornuftige vil være å fortsette som før: vi budsjetterer ikke med fondsinntekter, og vi forholder oss til Finansdepartementets anslag på skatteinntekter. Men overskuddet på 73 millioner kroner gir oss et mer solid utgangspunkt for å egenfinansiere en større del av investeringene, slik at gjelda ikke vokser. Så det er bra for driften, men forandrer ikke situasjonen eller vårt behov for omstilling, sier hun.

Til toppen