Siste nytt 7/2023

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

  • Kolbensrød camping ArkivsakID 19/8609

Planutvalget behandlet forslagene i møte 17. januar 2023. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen

Innsending av merknader
Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 1. april 2023.

Godkjente reguleringsplaner 

Kommunestyret godkjente i møte 8. februar 2023 følgende:

  • ArkivsakID 18/22909 Detaljert reguleringsplan for gamle Nanset skole, gbnr. 2005/18, 33, 32 og del av 2005/2. PlanID: 201819.
  • ArkivsakID 19/7550 Endring av reguleringsplan etter klage for Kjærstranda Camping, gbnr. 4124/1 m/fler. PlanID: 202004.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 4 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller postmottak@larvik.kommune.no.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Funn av døde fugler 

Den siste tiden er det funnet en del døde duer og døde svaner i Larvik kommune. Årsaken til dette er trolig sykdommen Newcastle disease.

Duer Som Flyr (1)

Smelteverket industrihistorie

I fjor høst kom hundrevis av mennesker til Sliperiet for å få med seg kveldene om Agnes og Alfred. Mandag 13. mars er det Smelteverket industrihistorie sin tur til å gjenoppleves.

Bilde Smelteverket Invitasjon 14.02.23 V.1

Ledige stillinger

  • Lærere
  • Ingeniør
  • Helsefagarbeidere
  • Badebetjenter
  • Sykepleier
  • Teamleder - skole

Publisert 16. februar 2023.

Til toppen