Nasjonalbudsjettet: – Gir forutsigbarhet for stabil drift i 2023

Innhold

Men kommunedirektøren understreker at den krevende økonomiske situasjonen er uendret.

Det fremlagte forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2023 har til en viss grad tatt hensyn til lønns- og kostnadsveksten i kommunene dette året.

Regjeringen foreslår en økning i rammene for kommunene på til sammen 2,1 milliarder kroner. Sammen med økte skatteinntekter på 4,1 milliarder kroner, vil dette kunne dekke opp konsekvensene av et lønnsoppgjør som ser ut til å ende på 5,4% og en prisstigning som nå er beregnet til å bli på 4,9%. Begge deler er vesentlig høyere enn hva som ble lagt inn i statsbudsjettet for 2023 og dermed vesentlig høyere enn det som er forutsatt i kommunens strategidokument.

For Larvik utgjør dette over 19 millioner kroner i økte statlige bevilgninger for 2023. Samtidig har også Larvik en økning i skatteinntektene så langt i 2023. Hva denne økningen vil bli på for året under ett er usikkert, men vi legger til grunn en økning på høyde med landsgjennomsnittet.

Vi har omtalt de økte økonomiske rammene i 1. rapportering som ble behandlet i kommunestyret onsdag 10.mai. Økningen foreslås disponert i 2. rapportering og da til dekning av lønnsoppgjør og kompensasjon til de deler av organisasjonen som rammes av prisstigning.

Det er viktig å understreke at prisstigningen i 2022 også var betydelig høyere enn forutsatt, men denne ble ikke kompensert gjennom året. Kommunens tjenester drar derfor med seg ukompensert prisstigning fra flere år tilbake. Dette er nå i ferd med å få tydelige konsekvenser og må kompenseres. 

Vi registrerer også at investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser er tilbake. Utbyggingsprosjektene i Larvik kommune er avhengige av dette tilskuddet som en del av finansieringen og vi håper nå på økte tilskudd til de prosjektene som er i gang. 

Kommunedirektøren oppsummerer som KS (Kommunenes Sentralforbund): 

Regjeringen har ved denne anledningen lyttet til innspill fra kommunesektoren på flere områder; det erkjennes at vi har hatt en betydelig pris- og lønnsvekst, som det nå kompenseres for. Dette er viktig og er med på å legge til rette for forutsigbarhet og stabil drift i et veldig vanskelig år.

Dessverre løser ikke revidert nasjonalbudsjett Larvik kommunes utfordringer på sikt, slik de er omtalt og dokumentert i strategidokumentet for 2023-2026. 

Men den vanskelige situasjonen i 2023 vil bli noe bedre og ikke direkte forplante seg til senere år. Konklusjonen for 2024 og videre er derfor som før; Det må gjøres tøffe politiske prioriteringer og vi må tilpasse driften til en kraftig økning i tjenestebehovet, uten at inntektene vil vokse tilsvarende. 

Gro Herheim
Kommunedirektør

Til toppen