Larviks rolle i forbindelse med nedleggelse av mottak

Etter flere medieoppslag om nedleggelse av mottaket i Larvik, og konsekvensene av dette, vil rådmannen presisere kommunens rolle i dette.

Staten har bestemt at mottaket i Larvik skal legges ned. De er også ansvarlig for vedtak om flytting.

Larvik kommune er anmodet om å bosette 44 personer pr dags dato. Disse har alle fått innvilget oppholdstillatelse.

Nå som det statlige asylmottaket i Larvik legges ned har vi sagt ja til alle som IMDI har anmodet oss om å bosette. Dette er personer som har fått oppholdstillatelse og som har ønsket Larvik som bostedskommune.

Personer som mangler dokumentasjon på identitet, kan få begrenset oppholdstillatelse. For dem betyr nedleggelse av mottaket at de må flyttes til et annet mottak eller få alternativ mottaksplass, et midlertidig botilbud på linje med plass i statlig mottak.

Vedtak om oppholdstillatelse er en statlig oppgave. Ansvaret for personer med begrenset oppholdstillatelse ligger også hos staten, og det er staten som avgjør om en person har tilstrekkelig dokumentasjon på sin identitet.

Å leve uten identitet hindrer som utgangspunkt den enkelte i å kunne få bankkonto, arbeid, ta førerkort, og kan være til hinder for utdannelse. Det vil også være vanskelig å motta rettigheter som barnetrygd, bostøtte osv. da dette krever overføring til bankkonto. I statlige mottak i Norge i dag har vi personer som har bodd mange år i denne livssituasjonen, på vent.

Larvik kommune opplever at forespørselen om alternativ mottaksplass er en ansvarsfraskrivelse fra staten. Flere familier kan ha bodd i mange år på mottak uten godkjent identitet, og er derav heller ikke gitt muligheten til å bli integrert som en vanlig innbygger, med de rettigheter som følger med.

Et særlig etisk spørsmål er hva staten gjør for barn som vokser opp i familier, hvor foreldre ikke kan identifisere seg. Barna får som utgangspunkt heller ikke godkjent id-papirer. Utgangspunktet er da at de vokser opp med begrensede muligheter til videre skolegang, opprettelse av bankkonto og ordinære muligheter til deltakelse i samfunnet.

Vi kan ikke være med på å skjule disse utfordringene og mener staten må ta ansvar for en endelig avklaring for disse familiene.

Larvik kommune har vært i kontakt med UDI og fått bekreftet at det er dagens situasjon for familier med begrenset opphold man må ta utgangspunkt i. Dette vil si at en ikke kan forutsi om f. eks barn i disse familiene noen gang får bekreftet identitet, da dette avgjøres av staten etter individuell behandling.


Jan Arvid Kristengård
Rådmann

Til toppen