Radon i Larvik

Innhold

Berggrunn og løsmasser i Larvik kommune avgir generelt sett lite radongass.

Hva er radon?

Radon kommer fra naturlig nedbrytning av de radioaktive grunnstoffene uran og radium.

Hvor er det radon?

Noe forhøyede verdier finnes nord i kommunen ved overgang til andre bergarter. 

Vest i kommunen nærmer en seg bergartsgrensene mot eldre avsetningsbergarter. Der forekommer det en del sjeldne mineraler, og noen av de kan inneholde spor av radioaktive elementer. Det kan også gi noe forhøyede verdier mht. radon.

Raet med sin sammenblanding av løsmasser (skjøvet sammen under slutten av siste istid) kan også ha noe forhøyede verdier.

Det er få boliger i kommunen der det er forhøyede verdier av radongass.

Radonverdier i bolig

En ting som er viktig å merke seg er at høye bakgrunnsverdier målt utenfor bolig nødvendigvis ikke gir høye radonverdier inne i boliger. Her er det mange forhold som kan spille inn, og det anbefales å utføre målinger med sporfilm dersom det er tvil om radonmengden i boligen.

Bokser med sporfilm får du ved å kontakte firmaer som tilbyr denne tjenesten. En eller flere bokser settes i de aktuelle rommene, og står der i 2-3 måneder. Etter endt måleperiode sendes de i posten til det aktuelle laboratoriet for analyse.

Når bør jeg måle?

Konsentrasjonen av radon varierer med hvor mye vi lufter, og det anbefales å måle i tidsrommet oktober-april.

Eksponering av radongass

Helseeffekten ved eksponering av høye radongasskonsentrasjoner innendørs over tid, kan medføre utvikling av lungekreft. 14 % av nye tilfeller av lungekreft i Norge stammer fra radonstråling. De fleste av disse er røykere. Risikoen ved radoneksponering er om lag 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt. Ved høyere konsentrasjoner er risikoen betydelig, også for ikke-røykere.

Radon i offentlige bygg

Larvik kommune har undersøkt alle skoler og barnehager midt på 1990-tallet. Da ble det funnet noen få bygg med forhøyede verdier. Der ble det iverksatt tiltak umiddelbart. 

Lave radonverdier i Larvik

Larvik kommune med i en landsomfattende undersøkelse i 2000/2001. 514 boliger ble undersøkt. Gjennomsnittsverdien var 65 Bq/m3. 19 boliger hadde høyere verdi enn laveste tiltaksgrense som er 200 Bq/m3. Av disse hadde 3 boliger verdier over neste tiltaksgrense som er 400 Bq/m3. Det viser at det er generelt lave radonverdier i Larvik kommune.

Høyeste verdi i undersøkelsen var 610 Bq/m3. For å sette dette litt i perspektiv har de mest utsatte boligene i Norge (bygd på alunskifer på Østlandet eller langs deler av den kaledonske fjellkjedefoldingen, som er dannelsen av fjellene vi har i dag på Vestlandet) verdier på 20 til 30.000 Bq/m3, eller høyere. Dette indikerer at radon ikke er et stort problem i Larvik kommune. Radonkartlegging er lagt inn på sjekklister ved alle nybygg i kommunen.

Spørsmål

Larvik kommune følger opp alle henvendelser angående radon med rådgiving og anbefalinger.

Til toppen