Akutt forurensning

Innhold

Ved akutt forurensing ring 110.

Når det inntreffer en akutt forurensning blir det lokale brannvesenet varslet og det er oftest de som har førstehåndsberedskapen på skadestedet. Dersom det dreier seg om en større skade kobles IUA (interkommunale beredskap mot akutt forurensning) inn. IUA er et samarbeid mellom kommunene for å ivareta kommunenes plikter i en forurensningssituasjon. I utvalget sitter havnesjef, brannsjef, politimester og fylkesmannens miljøvernavdeling. IUA ivaretar forurensning fra olje og andre kjemikalier både på land, sjø og vassdrag.

Forbud mot forurensning

Det er forbud mot forurensning. Den som forurenser plikter å rydde opp. I Norge er det rundt 70 industribedrifter som har et særskilt krav om beredskap. Når det inntreffer en akutt forurensning er det ofte slik at kommunen eller staten trår inn for å bistå den eller de som har forårsaket en forurensning. Alle virksomhetene har beredskaps- og aksjonsplikt ved akutt forurensning som følge av egen virksomhet, og bistandsplikt når stat og kommune aksjonerer.

Beredskap

Kystverket har ansvar for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, og har det operasjonelle ansvaret ved aksjoner som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap. KLIF har ansvar for å stille krav til beredskap mot akutt forurensning i kommunal og privat regi, og å kontrollere kravene overholdes

Til toppen