Skadet vilt

Innhold

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet hjortevilt samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse. Skadet hjortevilt som må avlives og hjortevilt som felles som skadedyr, er viltfondets eiendom.

Melde om skadet dyr

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Viktige opplysninger

 • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
 • Er dødt eller om det lever? I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei. Og i så fall, hvilken retning?
 • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås.
 • Ved påkjørsel merk gjerne skadestedet. 

Dødt vilt

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar. Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175. For døde dyr langs kommunal vei, kontakt Larvik kommune. Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet på tlf 02800.

Selvdøde dyr

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Kommunen som viltforvaltningsorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Syke dyr og dyrevern

Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern tilligger Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.

Syke/døde seler

Meldes til Skjærgårdstjenesten v/ Kjell Håkon Bjørnø telefon 33 17 10 00.

Larvik kommunes oppgaver

Larvik kommune har ansvar for forvaltning av Viltloven samt å gi myndigheter, organisasjoner og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Hund og katt er med andre ord ikke kommunens ansvar. Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet hjortevilt, samt håndtering av fallvilt.

Viltforvaltningen i kommunen ligger under virksomhet landbruk sitt ansvarsområde, og omfatter bl.a. følgende oppgaver:

 • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen som tilligger kommune
 • Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning
 • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet hjortevilt)
 • Fellingstillatelser hjortevilt og bever
 • Organisering og godkjenning av vald knyttet til jakt

Kontaktpersoner viltforvaltning

 • Lasse Krogstad, rådgiver Viltforvaltning. Tlf: 48400627
  epost: lasse.krogstad@larvik.kommune.no

Rovviltkontakt i Vestfold

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for kontroll av meldingar om store rovdyr samt dokumentasjon av skader på bufe og hund forårsaka av store rovdyr og kongeørn.

SNO sin rovviltkontakt i Vestfold er Espen Marker. 

Til toppen