Utslipp av biorestgjødsel i vassdrag

Det er observert døde fisk i Vittersøbekken i Larvik kommune, dette skyldes et utslipp av biorestgjødsel i en bekk ved Himberg i Sandefjord kommune onsdag forrige uke.

Onsdag 20.4.2022 fikk Sandefjord kommune melding om at brudd på en gjødselledning hadde ført til et utslipp av biorestgjødsel i en bekk ved Himberg. Brannvesen og 110-sentralen ble varslet om utslippet. 

Representanter fra Brannvesenet og Sandefjord kommune rykket ut for å vurdere akutte tiltak og for å begrense skadene. Det ble vurdert ulike tiltak for å begrense at utslippet skulle gå videre ned i Istrevassdraget som ender i Hemskilen. Vannføringen i bekken var liten og det ble besluttet å lage en voll i bekken, for å hindre videre utlekking, samt at gjødselvannet da kunne renne ut på jordet og i gress /stubb. Dette ble iverksatt umiddelbart. Videre ble det besluttet å etablere to voller med sandige masser litt lenger ned i bekken for å rense restgjødselet som lå i bekken. Dette ble iverksatt umiddelbart.

Som et tiltak på litt lenger sikt, når det kommer nedbør, vurderes det å slippe på vanningsvann fra Numedalslågen for å «flushe» ut bekken med gjødselrest. Dette vurderes på et senere tidspunkt. Det gjennomføres dialog med gårdbruker om hvor lenge vollene skal ligge og eventuelt nye tiltak. Konsekvensene av utslippet er vanskelig å anslå. Noe biorestgjødsel er tilført elva. På strekningen før samløp med annen bekk er trolig konsekvensene at evt. fisk og bunndyr ikke har overlevd utslippet.

Det er nå (25.4.2022) observert døde fisk i Vittersøbekken i Larvik kommune, dette skyldes det ovennevnte utslippet. Sandefjord kommune følger opp, i samarbeid med Brannvesenet og Larvik kommune, det videre arbeidet knyttet til dette utslippet. 

Bildet er hentet fra Sandefjord Kommune.

 

Til toppen