Snø, hjortevilt og fare for viltpåkjørsler

Innhold

Kommunen får en del henvendelser med spørsmål om privatpersoner har mulighet til å kjøre opp traseer/stier for viltet for å gjøre det lettere for dem å komme seg rundt med de store mengdene snø.

Kommunen har ingen hjemmel i verken viltloven eller motorferdselloven, med tilhørende forskrifter, for å tillate slik kjøring i utmark.

På innmark kan det kjøres opp traseer eller stier dersom man har grunneiers tillatelse. Likevel er det viktig å merke seg at hvis det oppstår en faresituasjon eller ulykke som følge av tiltaket, er det den som har gjennomført tiltaket som kan bli holdt ansvarlig. Det er også mulig å brøyte opp igjensnødd skogsbilvei med traktor, dette krever også grunneiers tillatelse.

Kommunens handlingsrom

Kommunen har mulighet til å organisere tiltak for å forebygge trafikkulykker hvor det er fare for skade på mennesker, dette med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3, 1. ledd, bokstav i): transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane. 

Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre kommunen nødvendig handlingsrom i faresituasjoner som oppstår når hjortevilt trekker ned til vei og jernbane, og dermed utgjør en kollisjonsrisiko. Dette kan eksempelvis skje som følge av stort snøfall, hvor hjorteviltet trekker mot veier og jernbane for enklere passasje. Bestemmelsen gir kun åpning for motorferdsel i forbindelse med akuttiltak som organiseres av kommunen. 

Eksempel på akuttiltak som kan iverksettes av kommunen:

  • Oppkjøring av traseer for hjorteviltet ved vei eller jernbane 
  • Utlegging av mat for å lokke dyra bort fra vei eller jernbane 

Formuleringen ved vei eller jernbane innebærer at det ikke er hjemmel for å bruke motorkjøretøy på snødekt mark overalt i kommunen i forbindelse med tiltak av hensyn til hjorteviltet. Det kreves umiddelbar nærhet til vei eller jernbane.

Grunneier kan søke tillatelse om nødfôring

Grunneier kan søke tillatelse om nødfôring, en slik søknad sendes til Mattilsynet. 

Til toppen