Risøya-grep for å hindre forurensing er i gang

Innhold

Statsforvalteren har besluttet tiltak for å begrense forurensing fra Gamle Stavern fyllplass. Hoveddelen av arbeidene utføres i september og oktober.

Tildekking Risøya
På denne tomta, kalt Noresi-tomta, vil de mest omfattende arbeidene bli gjennomført. Her skal området tildekkes med membran under asfalt.

Larvik kommune er nå i gang med arbeider i båthavna på Risøya. Arbeidene gjøres for å oppfylle Statsforvalterens pålegg om gjennomføring av tiltak for å begrense forurensning fra Gamle Stavern fyllplass.

Målet er å hindre infiltrasjon av regnvann gjennom de forurensede massene i prosjektområdet.

Arealer mellom tidligere Risøya og fastlandet er fylt ut med avfallsmasser direkte på sjøbunnen over en periode fra 1940 til 1985. Forurensningssituasjonen og risiko er kartlagt og vurdert helhetlig av miljøfaglig ekspertise, og det er utarbeidet en tiltaksplan for området hvor ulike løsninger er vurdert. 

Tildekking Risøya 3
I dette området gjennomføres det mindre terrengjusteringer og asfaltering av overflatene, samt graving av høyspentkabler for Lede og legging av trekkerør for fremtidig bruk for Stavern båtforening.

Disse er blant annet masseutskiftning, tett spuntvegg og tildekking. For arealer med grusig overflate som benyttes til parkering, båtopplag og lignende er det anbefalt tildekking ved asfaltering.

Tett dialog med båtforeningen

Prosjektområdet ligger mellom Kronprinsens gate og Floskjærveien, øst for Risøyveien. Arealet inkluderer Steinrevet.

Området brukes til båtopplag for Stavern båtforening, parkering og vei. Overflatene er i dag i hovedsak asfalt og grus, med noe vegetasjon i prosjektområdets ytterkanter. Larvik kommune har tett dialog med Stavern båtforening om gjennomføringen av prosjektet.

Den østre delen av prosjektområdet (kjent som Noresi-tomta) skal tildekkes med membran under asfalt. For å unngå graving i de forurensede massene og samtidig sørge for at den tette overflaten får fall mot sjøen, må terrenget fylles opp i øst.

Tildekking Risøya 2
Det må gjøres terrengjusteringer flere steder for å sikre fall av overflatevannet mot sjøen.

Størst terrenghevning blir i prosjektområdets østre ende mot Floskjærveien. I prosjektområdets ytterkant mot Floskjærveien skal det også anlegges en pukkgrøft for utluftning av eventuell gass.

Den søndre og vestre delen av prosjektområdet skal asfalteres uten anleggelse av membran. Det må gjøres justeringer på terrengoverflaten for å sikre fall slik at overflatevannet renner mot sjøen.

Den største jobben skjer i høst

Hoveddelen av arbeidene er planlagt gjennomført i september og oktober 2023. Det er lagt opp til en stram fremdriftsplan og etappevis gjenåpning av de berørte arealene, slik at ikke hele prosjektområdet er beslaglagt i hele anleggsperioden.

Noresi-tomta, hvor de mest omfattende arbeidene skal gjennomføres, vil gjenåpnes sist. Entreprenør må dessuten tilbake til Noresi-tomta sommeren 2024 for den endelige ferdigstillelsen av prosjektet, hvilket innebærer utbedring av eventuelle setninger som følge av terrenghevningen og asfaltering av et nytt asfaltlag.

Tidspunkt for avsluttende arbeider på Noresi-tomta avgjøres i samråd med båtforeningen.

Omfattende endring på terreng

Planlagt rekkefølge for ferdigstillelse er vist under. I delområde 1 gjennomføres det mindre terrengjusteringer og asfaltering av overflatene, samt graving av høyspentkabler for Lede og legging av trekkerør for fremtidig bruk for Stavern båtforening.

Risøya Kart

I delområde 2 må det gjøres mer omfattende endringer på terrenget for å sikre en tett overflate med fall mot sjø. Natursteinene som fanger opp høydeforskjellen mellom de to nivåene på Steinrevet må fjernes for at det skal kunne opparbeides tett sjikt på hele området.

I område 3, ofte omtalt som Noresi-tomta, blir terrenget hevet i øst for å sikre fall mot sjø. Området avgrenses med regnbed mellom Noresi-tomta og Steinrevet for å fange opp høydeforskjell i terreng.

Larvik kommunes entreprenør er Tveter & Lund AS.

Til toppen