Oppdaget arter som aldri før har vært registrert i Larvik

Innhold

Vi er i gang med karleggingen av ulike naturtyper og arter i områdene Breivann/Hestetjønn, Skjærsjø, Svarstad og Kvelde – og allerede har vi flere nye funn!

Naturkartlegging Furugadd
Det er Asplan Viak som utfører kartleggingen på bestilling fra Larvik kommune. Her står Heiko ved gammel furugadd.

Et av de mest interessante funnene til nå, er arten Stautnål. Arten – som aldri før har vært registrert i Larvik kommune – ble funnet på to gamle seterbuer som består av gamle stokker med ubehandlet furu.

Stautnål er en rødlisteart som er vurdert sårbar på grunn av liten populasjonsstørrelse og pågående nedgang. 

Bilde Stautnål
Rødlistearten Stautnål (Chaenotheca phaeocephala)

Et annet funn som heller ikke har vært registrert i kommunen tidligere, er Gullringnål. Ifølge Artsobservasjoner er Gullringnål art nummer 7183 for Larvik kommune.

Gullringnål Facebook (1)
Gullringsnål – også kalt Calicium trabinellum – er en type knappenål

Det har også blitt observert plantearten Turt på en rekke steder. Arter har vært observert i kommunene tidligere, men nå har antall funn doblet seg. Arten er trolig ikke uvanlig i indre strøk, men få funn er gjort mer kystnært.

Hvorfor kartlegge? 

Kommunestyret vedtok 26. oktober 2022 at planarbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold i Larvik kommune skulle starte opp. Kartleggingene som nå gjennomføres er en del av kunnskapsinnsamlingen til dette planarbeidet.

– Når vi får vite hva som finnes i disse områdene kan vi ta gode beslutninger om hvordan vi skal forvalte naturen. Dette er avgjørende kunnskap blant annet for å kunne følge opp naturmangfoldloven, forteller prosjektleder Hanne Holmen. 

Det er tidligere gjort kartlegginger i store deler av kommunen, blant annet i Tjølling og Brunlanes.

I tillegg til kartleggingene bestilt av Larvik kommune gjennomfører Statsforvalteren tilsvarende kartlegginger i andre deler av kommunen.

Naturkartlegge
Fattig ugrøftet jordvannsmyr
Til toppen