Mange tror dette er forurensning

Jevnlig blir vi kontaktet av innbyggere som er bekymret for forurensning i sitt nærområde. Belegg, klumper og flak av rustfarge kan ha en helt naturlig forklaring.

Larvik kommune mottar flere henvendelser om mulig forurensning til vann og vassdrag i løpet av et år. Ofte kan dette være naturlig. Typisk kan dette være etter perioder med mye regn.

Jern (Fe) og mangan (Mn) er naturlige metaller som finnes i løsmasser og fjellgrunn. Disse kommer i kontakt med vann i jord og fjell. Nede i grunnvannet finnes det lite eller ikke noe oksygen (O2). Da løses metallene i vannet, og er fargeløse og «usynlige». Når dette grunnvannet kommer fram i dagen, får det igjen kontakt med luft (oksygen). Da felles jern og mangan ut i form av synlig belegg, klumper og flak av rød-brun-gul farge («rust»). Disse utfellingene kan minne om forurensning. Det er det ikke. Det er derimot en del av en naturlig prosess.

Jernutfellinger1 Web

I det siste kan det se ut som om fenomenet tiltar. Det kan skyldes endrede nedbørmønstre som en følge av klimaendringer.

Av og til kan dette ledsages av en vond lukt som minner om råtne egg eller kloakk. Det er gassen hydrogensulfid (H2S) som kan dannes når det finnes en del organisk materiale tilstede og det er fravær av oksygen. Innerst i Viksfjord ligger det ofte store algeforekomster og råtner. Det samme kan skje inne i store tangvoller. Da blir det ofte «råtten» lukt.

Jernutfellinger2 Web
Til toppen