Kontroll av skjenkesteder

Innhold

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber og arrangementer, for å kontrollere at alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Målet med kontroll er at Larvik skal være en trygg kommune, med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, og ivareta alkoholloven.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Gjennomgang av nettsider og sosiale medier med tanke på alkoholreklame

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene blant annet etter

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Diskriminering av gjester
 • At bevillingen utøves på en forsvarlig måte
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Rapport

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. I etterkant får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport.

Prikker

Hvis det må konkluderes med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. Det følger av alkoholforskriften § 10-3 hvor mange prikker som skal ilegges for de ulike overtredelsene.

Antall prikker for hvert regelbrudd

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Inndra bevilling

Hvis et sted tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, skal kommunen inndra bevillingen for et tidsrom på én uke.

Dersom det i løpet av to-årsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal inndragningen økes tilsvarende.

Råd og veiledning

Ta kontakt med bevillingsmyndigheten i kommunen for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå ved salg- og skjenking av alkohol.

Kommunens rådgivere kan også komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift, samt gi veiledning før oppstart av en virksomhet.

Kurs

Kommunen avholder regelmessig kurs om ansvarlig salg og ansvarlig vertskap, samt om andre aktuelle temaer. Alle som jobber med salg- eller skjenking oppfordres til å delta.

Kursene blir annonsert på kommunens nettside, i tillegg til at det blir sendt invitasjon til bevillingshavere.

De fleste kursene som kommunen arrangerer er gratis.

Til toppen