RMP - regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold og Telemark

Innhold

Alle som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd for miljøtiltak som utføres i henhold til gjeldende veileder.

Om ordningen

Tilskuddsordningen er delt i to: Tiltak mot utslipp til vann og luft (forurensning) og Tiltak i kulturlandskapet. Vær oppmerksom på at noen av tiltaka må etableres i forbindelse med våronna.

Søknaden

Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk i Altinn. Tiltakene tegnes inn i kart i søknaden når du er inne i Altinn. Kommunen kan gi veiledning i forbindelse med søknaden. Du finner også lenke til en kort instruksjonsfilm om utfylling av søknaden under "Nyttige lenker" lenger ned på siden.

Gå direkte til søknadsskjema

Frister

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mulig å søke inntil 14 dager etter fristen har utløpt, men da trekkes tilskuddet med 1000 kr per virkedag over fristen.

Saksbehandling

Søknadene behandles etter at søknadsfristen utløper, og felles utbetaling skjer direkte fra Landbruksdirektoratet, i februar 2022. Det skal foretas risikobasert kontroll av minst 5 % av søknadene. Dette innebærer ofte stedlig kontroll hos foretaket, og varsles på forhånd.

Klage

Du kan klage på vedtak om regionalt miljøtilskudd. Klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaksbrevet. Klage sendes kommunen, Statsforvalteren behandler klagen, hvis ikke kommunen tar den til følge. 

Kontakt

Du kan kontakte virksomhet Næring og ressursforvaltning ved spørsmål om RMP-ordningen og utfylling av søknad

Kontaktperson E-post Telefon
Johanne Dolven johanne.dolven@larvik.kommune.no 98 23 16 72
Monica Berg Mortensen monica.berg.mortensen@lavik.kommune.no 99 29 05 52

 

Til toppen