RMP - regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold og Telemark

Innhold

Alle som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd for miljøtiltak som utføres i henhold til gjeldende veileder.

Om ordningen

Gjennom regionalt miljøprogram gis det tilskudd til foretak som gjør en innsats for miljøet. Innenfor ordningen er det tiltak rettet mot forurensning (avrenning til vann og utslipp til luft), kulturlandskap, kulturminner, jordhelse og friluftsliv. Den mest benyttede ordningen i Larvik er ingen jordarbeiding om høsten (åker i stubb gjennom vinteren). Vær oppmerksom på at noen av tiltaka må etableres i forbindelse med våronna.

Søknaden

Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk i Altinn. Tiltakene tegnes inn i kart i søknaden når du er inne i Altinn. Kommunen kan gi veiledning i forbindelse med søknaden. Du finner også lenke til en kort instruksjonsfilm om utfylling av søknaden under "Nyttige lenker" lenger ned på siden.

Gå direkte til søknadsskjema

Frister

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mulig å endre på innsendt søknad 14 dager etter fristen har utløpt, uten trekk i tilskuddet. 

Saksbehandling

Søknadene behandles etter at søknadsfristen utløper, og felles utbetaling skjer direkte fra Landbruksdirektoratet, i februar året etter søknaden er sendt inn. Det skal foretas risikobasert kontroll av minst 5 % av søknadene. Dette innebærer ofte stedlig kontroll hos foretaket, og varsles på forhånd.

Klage

Du kan klage på vedtak om regionalt miljøtilskudd. Klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaksbrevet. Klage sendes kommunen, Statsforvalteren behandler klagen, hvis ikke kommunen tar den til følge. 

Kontakt

Du kan kontakte virksomhet Næring og ressursforvaltning ved spørsmål om RMP-ordningen og utfylling av søknad

Kontaktperson E-post Telefon
Sondre Kasin Mathisen sondre.kasin.mathisen@larvik.kommune.no 93 84 78 25
Camilla Vaaden camilla.vaaden@larvik.kommune.no 98 47 24 62

 

Til toppen