Tilskudd ved produksjonssvikt (erstatning ved avlingstap)

Innhold

Om ordningen

Formålet med ordningen er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold som omfattes av ordningen kan være tørke, store nedbørmengder, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold, overvintringsskader (frukt og bær), frostskader m.m. Ordningen het tidligere erstatning for klimabetinget avlingssvikt, men heter nå tilskudd ved produksjonssvikt. Det gjelder fremdeles for planteproduksjoner og honningsproduksjon.  

Kriterier for erstatning

Samlet avling må være mindre enn 70 % av normalårsavling før det blir gitt tilskudd. Det beregnes altså en 30 % egenandel. 

Meld fra umiddelbart!

I søknaden er det svært viktig at du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. I tillegg til å framlegge god dokumentasjon skal du gi melding til kommunen om skaden umiddelbart hvis du mistenker at det blir vesentlig redusert avling, slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer. 

Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september. 

Kravet om å melde ifra til kommunen gjelder uavhengig av søknadsfristen 31. oktober. 

Nytt fra 2023: Du melder selv fra til kommunen ved å fylle inn meldeskjema du finner under her:

Meld fra om mulig avlingsskade her

Søknad og saksbehandling

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt (under 70 % av normalavling) kan søke om erstatning. 

Søknader attesteres av kommunen, og saksbehandling foretas hos Statsforvalteren. Landbruksdirektoratet er klageinstans. 

Gå direkte til søknadsskjema

Frister

Søknadsfrist for ordningen er absolutt og er den 31. oktober. Søk før denne tid selv om du ikke er ferdig med innhøsting! (Skriv inn forventet avling i søknaden, så kan det korrigeres i ettertid). Husk også å melde fra så raskt du frykter svikt i produksjonen via meldeskjema i Altinn.

Kontakt

Kommunen ved virksomhet Næring og ressursforvaltning tar i mot henvendelser og gir veiledning. 

Kontaktperson E-post Telefon
Camilla Vaaden camilla.vaaden@larvik.kommune.no 98 47 24 62
Til toppen