Tilskudd til tiltak i beiteområder

Innhold

Ordningen tilskudd til tiltak i beiteområder ble overført fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) til kommunene i 2020. Midlene deles ut med hjemmel i forskrift om tiltak i beiteområder med det formål å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. For 2024 er Larvik kommune tildelt kr 20 000, som kan omsøkes gjennom ordningen. 

Slik søker du

Tilskudd kan gis til organiserte beitelag registrert i Enhetsregisteret, eller foretak som oppfyller vilkårene for å få produksjonstilskudd. For investeringstiltak og planleggings- og tilretteleggingsprosjekter er det et vilkår at beiteområde er leid for en periode på minst 10 år.
For investeringstiltak må ikke arbeidet med tiltaket være påbegynt før søknaden er behandlet. Det kan ikke gis tilskudd til samme type investeringstiltak før etter 20 år for hytter og 15 år for faste installasjoner. Dette gjelder ikke for elektronisk overvåkningsutstyr.
Søknaden sendes (fortrinnsvis elektronisk) gjennom søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet.
Søknaden skal sendes til den kommunen der beiteområde ligger. For tilskudd til tiltak i beiteområder i Larvik kommune er fristen i år satt til 15. mai. Søknader vil behandles fortløpende etter fristen.

Gå til søknadsskjema

Saksbehandling

Innenfor ordningen kan det gis støtte på inntil 70 % for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og til elektronisk overvåkningsutstyr (inkl. NoFence), og inntil 50 % til investeringstiltak/faste installasjoner. Søknader vil behandles fortløpende etter fristen 15. mai. Det er svært begrenset med midler innenfor ordningen, så satser kan måtte justeres ved stor søknadsmasse. For Larvik kommune er det ikke gjort noen prioriteringer for type tiltak innenfor ordningen, men for fylket totalt er det bestemt at minst 28 % av midlene skal gå til tekniske tiltak.

Klage

Du kan klage på vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder. Klagen må sendes innen 3 uker fra du mottok vedtaksbrevet. Klage sendes kommunen, som videresender den til Stasforvalteren for behandling, hvis ikke kommunen tar klagen til følge. 

Utbetaling

Utbetaling skjer etter at tiltaket er gjennomført, og du må selv anmode om utbetaling og sende inn sluttregnskap.
Dersom kostnadene ved gjennomføring av tiltaket blir lavere enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet tilsvarende.
Det er mulig å be om delutbetalinger underveis basert på delvis gjennomføring av tiltaket, men minst 25 % av tilskuddet må holdes tilbake til tiltaket er ferdig utført og sluttregnskapet er godkjent.

Kontakt

Spørsmål om ordningen og utfylling av søknad kan rettes til virksomhet Næring og ressursforvaltning

Kontaktperson E-post Telefon
Johanne Dolven johanne.dolven@larvik.kommune.no 98 23 16 72
Til toppen