Om Kaupang UKL

Innhold

Kaupang Utvalgte Kulturlandskap (UKL) ble innlemmet i UKL-ordningen i 2023, som ett av 51 utvalgte kulturlandskap over hele landet! Området omfatter grendene Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad i Tjølling og har velbevarte historiske strukturer.

Om ordningen

Utvalgt kulturlandskap-satsningen er et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og Miljødepartementet. Det er Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren som forvalter ordningen nasjonalt. Områdene får hvert år midler som kommunen fordeler ut som tilskudd til skjøtsels- og bevaringstiltak, formidling, tilrettelegging for friluftsliv, samt planlegging, kartlegging, osv. Ordningen er en frivillig tilskuddsordning, og legger ikke noe ytterligere begrensinger på området enn det som fremgår av kommuneplanen og reguleringsplaner for området. I oppstartsåret ble midlene benyttet til utarbeidelse av forvaltningsplan. Her skal områdets verdier, mål og prioriteringer av tiltak beskrives. Planen skal ferdigstilles første halvdel av 2024. 

Jordbrukslandskapet

Jordbrukslandskapet er formet av vikingtidens økende befolkning og kombinasjon av sjø og landbasert næring. Det er også denne næringskombinasjonen som har sørget for en viss stabilitet i økonomi og eiendomsstrukturer frem til vår tid. Området har produktive og attraktive jordbruksarealer med aktiv drift knyttet til korn, poteter, gras og grønnsaker. Fredningsområdet på Kaupang er båndlagt, og blir driftet av Vestfold fylkeskommune Kulturarv gjennom skjøtsel og beite, med beitedyr utenfra området. I 2021 var det 15 foretak som mottok produksjonstilskudd i området.

Kulturminner og historiske verdier

Huseby var én av gårdene i opphavsgården, som trolig het Skíringssal. Øst for området ligger Tjøllingvollen med det gamle tingstedet Ϸjođalyng. På Lunde er det funnet 745 kokegroper som vitner om store ansamlinger av folk i eldre jernalder, før vikingtid. Mange av gårdstunene, der det i dag står verneverdige bygninger, har røtter tilbake til bronsealder. Det er kjent flere steinalderboplasser inne i området. Ved Kaupangkilen ligger sporene etter Norges første by, omkranset av spor etter et av Norges største gravfelt. Byen var del av et internasjonalt handelsnettverk og trakk til seg varer fra store deler av vikingenes verden. Gravfunn fra Kaupang og omlandet, spesielt langs kysten og oppover i Lågendalen, viser at handelen preget samfunnet i Vestfold. 

Naturmangfold

De biologiske verdiene er knyttet til lokaliteter spredt rundt i området, og det gode klimaet gjør at artsrikdommen er stor. Nær sjøen ligger tre områder med den trua naturtypen semi-naturlig strandeng som er hekkeområde for en del fuglearter.  I den stedstypiske «kilen», og sterkt knyttet til strandengene, er det rike marine gruntvannsområder med svært artsrike biotoper under vann, påvirket av jordbruksdrifta i området. Kanter langs steingjerder, skogteiger og åkerholmer er viktige for pollinerende insekter. I området er et stort antall av den utvalgte naturtypen hule eiker. Her er videre bøkelunder og annen rik edelløvskog, dammer og naturbeitemark. Guribekken/Bjønnesbekken, et viktig sjøørretførende bekkedrag, går gjennom hele området. Det er registrert omkring 30 rødlistearter i området. 

Friluftsliv og formidling

En stor befolkning fra Larvik og Sandefjord har lett tilgang til området. Flere turstier, bl.a. Tunsbergleden, del av Olavsveien til Trondheim, går gjennom området. Langs sjøen er det planlagt kyststi, og en formidlingssti i tilknytning til formidlingssenter i Vikingbyen. Larvik tiltrekker seg også mye turister sommerstid, og det ligger en del hytter innenfor kulturlandskapet. 

Kaupang UKL Kart

Kartutsnitt fra Naturbase som viser Kaupang utvalgte kulturlandskap.

Abonnere på nyhetsbrev om Utvalgte kulturlandskap? Registrer eposten din på denne siden Ønsker du å vite mer om UKL-ordningen? Besøk den nasjonale siden her
Til toppen