Erstatning for avlingssvikt

Innhold

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som brukeren ikke har vært herre over.

Klimatiske forhold som omfattes av ordningen kan være tørke, store nedbørmengder, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold, overvintringsskader, frostskader m.m.

Det er en egen forskrift om ordningen, se link under. Formålet med forskriften er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Nye regler 2018

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Kriterier for erstatning

Samlet avling må være mindre enn 70% av normalårsavling før det blir gitt erstatning. Det beregnes 30% egenandel.

Meld fra umiddelbart

I søknaden er det svært viktig at du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. I tillegg til å framlegge god dokumentasjon skal du gi melding til Landbrukskontoret om skaden, slik at de har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer.

Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september. 

Kravet om å melde ifra til kommunen gjelder uavhengig av søknadsfristen 31. oktober. 

Landbrukskontoret tar i mot henvendelser og gir veiledning. 

Telefon 33 17 12 70
E-post landbrukskontoret@larvik.kommune.no

Slik søker du

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Erstatning kan også gis for tap pga. offentlige pålegg og restriksjoner.

Søknad om erstatning skal legges inn via Altinn.

Søknader attesteres av kommunen, og saksbehandlig foretas hos Fylkesmannen.

Frister

Erstatning etter avlingssvikt i plante- og honningproduksjon:
31. oktober

Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner, herunder radioaktivitet:
6 måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført

Til toppen