Omdisponering

Innhold

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord   

Dyrka eller dyrkbar jord skal ikke brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon, jf. Jordloven § 9. Det kan gis dispensasjon fra kravet hvis det foreligger særlige tilfeller som taler for at jordbrukshensynet bør vike.  

 

Søknad om omdisponering

For dyrka jord må det søkes omdisponering dersom jorda skal tas i bruk til annet enn jordbruksproduksjon (også hvis du skal plantes juletrefelt f.eks.). Som dyrka jord regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

For dyrkbar jord må det søkes om omdisponering hvis jorda skal tas i bruk til formål som gjør at det ikke senere kan tas i bruk til matproduksjon (her kan du f.eks. anlegge juletrefelt uten å søke omdisponering). 

Det finnes ikke noe søknadsskjema for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Skriftlig søknad med redegjørelse for årsak til omdisponering og kartvedlegg i målestokk 1:5 000 sendes kommunens postmottak.

 

Saksbehandling

Vedtak om omdisponering etter jordloven fattes av kommunen. Saksbehandlingstid varierer ut ifra om vedtaket kan fattes på delegert fullmakt eller må til politisk behandling. I mange tilfeller kreves det også en behandling etter plan- og bygningsloven, hvis jordbruksarealet skal benyttes til andre formål enn landbruk. Dette kan også kreve høringsrunde fra statlige instanser.

Tillatelse til omdisponering faller bort dersom ikke arbeidet for å omdisponere er igangsatt innen tre år fra vedtaket er fattet.

 

Kostnad

Jordlovsvedtaket koster ingenting, men dersom det kreves behandling etter plan- og bygningsloven kan det medføre gebyr.

 

Klage

Vedtak om omdisponering kan påklages. Klage sendes til kommunen innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes av kommunen sendes klagen videre til Statsforvalteren for behandling.

 

Nyttige lenker

Kontaktpersoner

Spørsmål om omdisponering kan rettes til virksomhet Næring og ressursforvaltning

Kontaktpersoner E-post Telefon
Camilla Vaaden camilla.vaaden@larvik.kommune.no 98 47 24 62
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31
Til toppen