Odel

Innhold

Odel

Odelsrett er en fortrinnsrett til å erverve landbrukseiendom over en viss størrelse i en bestemt rekkefølge.

Det er odelsrett på en eiendom hvis eiendommen er odelsjord og det finnes personer som har odelsrett.

 

Odelseiendom

En eiendom er odelsjord hvis den består av minst 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller det produktive skogarealet er over 500 dekar. Odelshevdtiden er 20 år, dvs. at om en kjøper en gård må den være i familiens eie i minst 20 år før odelsretten gjelder.

 

Odelsrekkefølge

Etterkommerne til odleren har odelsrett. Kjønn er likestilt. Adoptivbarn kommet med i odelsrekkefølgen etter dato for adopsjon, ikke fødselen. Eldste barn av dagens eier har best prioritet, deretter kommer det eldste barnets barn, før barn nr. 2 av eieren med sine barn osv.

Dagens eier

  1. Barn en av dagens eier
  2. Barn ens eldste barn
  3. Barn ens yngste barn
  4. Barn to av dagens eier
  5. Barn tos eldste barn

Osv.

Det finnes ikke noe offentlige registre med oversikt over hvem som har odelsrett til en eiendom. Eieren har heller ingen opplysningsplikt overfor den som har odelsrett ved salg, derfor må eventuelt odelsberettigede holde seg oppdatert over dette selv.

 

Hevde odel

Odelsretten gir rett til å erverve en eiendom etter odelsprioritet, kreve odelseiendommen tilbake hvis gården blir solgt ut av slekta og kreve overtakelse hvis noen med dårligere odelsprioritet overtar gården. For å løse odel må odelseiendommen være tinglyst på ny eier som enten ikke har odel eller som har dårligere odelsprioritet enn deg. Søksmål må fremmes innen seks måneder etter at den nye eieren har fått tinglyst hjemmel til eiendommen. Odelsløsingssaker går gjennom tingretten.

 

Odelsfraskriving

Odel kan ikke føres over på noen andre, men en odelsrettshaver kan skrive fra seg odelen. Dette kan enten gjøres i ett tilfelle, odelsfravikelse, f.eks. overfor et yngre søsken som ønsker å overta, eller fullt ut at det ikke skal gjelde i det hele tatt.

 

Mer informasjon

Odelsloven er privatrettslig, og kommunen har ikke noe inngående kunnskap eller myndighet etter odelsloven. Det finnes en rekke unntak, variasjoner og regler for bl.a. særkullsbarn, sameier, med mer. Det anbefales å sette seg inn i odelsloven dersom det kan være aktuelt å løse odel. Du kan også kontakte tingretten der eiendommen hører til, eller advokat eller rettshjelper. Du kan finne noe mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmesider. 

 

Til toppen